Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Dyrekcji Dróg

Opublikowano: 2020-10-12 09:36:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

\

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. przygotowania dokumentacji projektowejw Wydziale Dokumentacji w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Pełny adres miejsca wykonywania pracy:

Oddział GDDKiA w Rzeszowie

ul. Sikorskiego 49C

35-304 Rzeszów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Współpraca w prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno- ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych oraz studiów wykonalności.

Uczestniczenie w planowaniu potrzeb finansowych w zakresie prowadzonej dokumentacji, współpraca przy zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe.

Uczestniczenie w przygotowaniu treści projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych.

Uczestniczenie w przeprowadzaniu merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej.

Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi podczas przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Współuczestniczenie w opiniowaniu i weryfikowaniu dokumentacji projektowej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz przedstawicielami Centrali.

Uczestniczenie - we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - w opiniowaniu rozwiązań drogowych i komunikacyjnych dotyczących dróg krajowych zawartych w dokumentacjach inwestorów zewnętrznych wobec GDDKiA (wykonywanych na zlecenie np. PKP, zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych).

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca na tym stanowisku wymaga odbywania wyjazdów służbowych,

Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,

budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 

Wykształcenie:wyższe.

 

Wymagania niezbędne:

prawo jazdy kat. B,

znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich,

znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego,

znajomość przepisów specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie.

umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)

Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wykształcenie: wyższe o profilu budownictwo drogowe, mostowe lub komunikacyjne,

 

Szczególne uprawnienia:

uprawnienie budowlane do projektowania lub wykonywania (w zakresie branży drogowej)

umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,

znajomość języków obcych: angielski na poziomie komunikatywnym,

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa lub doświadczenie w projektowaniu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Informacja o metodach naboru:

- rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku dużej liczby kandydatów – test wiedzy.

 

Termin składania dokumentów:

20/10/2020

 

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na czas określony.

 

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adresrzeszow.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając

w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów

i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;

posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.260.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij