Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2020-10-10 14:31:18, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Koronawirus: w Urzędzie Marszałkowskim. Członek zarządu z zakażona

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym

Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej roczny staż pracy,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

7) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020,

8) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

9) znajomość strategii Rozwoju Województwa- Podkarpackie 2020,

10) podstawowa wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

11) podstawowa wiedza z zakresu ustawy o statystyce publicznej,

12) obywatelstwo polskie,

13) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

14) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

15) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) podstawowa znajomość języka angielskiego,

2) znajomość różnych metod prowadzenia badań społeczno- gospodarczych,

3) podstawowa znajomość banków i baz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) współudział w opracowaniu metodologii i organizacji badań społeczno- gospodarczych oraz współuczestnictwo w realizacji zgodnie z przyjętymi procedurami w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników,

2) współudział w prowadzeniu analiz z zakresu sytuacji społeczno- gospodarczej województwa w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników,

3) współuczestnictwo w przygotowaniu informacji analitycznych w zakresie badań prowadzonych w DRR w celu udostępnienia wyników prowadzonych badań i analiz statystycznych,

4) analiza poprawności wyników badań na poszczególnych etapach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych,

5) realizowanie zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji postępów w realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego, w tym przygotowywanie okresowych raportów,

6) prowadzenie bieżących analiz i ewaluacji służących optymalizacji podejmowanych decyzji w zakresie podstawowych kierunków rozwoju regionu,

7) prowadzenie badań i analiz diagnostycznych na potrzeby programowania strategicznego i operacyjnego,

8) analiza raportów i sprawozdań dotyczących polityki regionalnej oraz analizowanie stanu rozwoju województwa w oparciu o dane statystyczne, dostępne dane jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów życia gospodarczego i społecznego,

9) udział w konferencjach dotyczących rozwoju regionalnego,

10) prezentacja wyników przygotowanych danych raportów, ekspertyz i analiz,

11) wykonywanie bieżących zadań związanych z realizowanymi projektami unijnymi,

12) redagowanie strony internetowej z zasobami informacyjnymi dotyczącymi rozwoju województwa oraz bieżąca aktualizacja bazy danych statystycznych (obsługa narzędzia informatycznego Monitoruj Podkarpackie),

13) przygotowywanie określonego zakresu danych do poszczególnych obszarów monitoringu,

14) nawiązywanie stałej współpracy ze wszystkimi podmiotami zaliczanymi do systemu monitoringu oraz pozyskiwanie danych statystycznych od innych podmiotów,

15) współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym i siecią instytucji współpracujących z ROT,

16) przygotowywanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (nadzór nad wyborem wykonawcy, realizacją i odbiorem badań zleconych, opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, metodologii badań realizowanych w rekomendowanych kierunkach badawczych),

17) współpraca ze stroną rządową oraz instytucjami statystyki publicznej w zakresie wypracowania standardów wymiany danych dla transparentnego informowania społeczeństwa o zachodzących zmianach.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór –

załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu wrześniu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w terminie do dnia 21 października 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty

w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_ kwestionariusz.doc 37 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc 31 kB
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc 25 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc 26 kB

   

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij