Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Referent w Urzędzie – oferta pracy

Opublikowano: 2020-10-09 13:12:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-O-K.2110.19.2020

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o profilu: ekonomia, prawo lub administracja,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, przepisy wykonawcze ww. ustaw,

- znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego dotyczących: przedstawicielstwa, osób prawnych, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, własności, posiadania, użytkowania wieczystego, rzeczy, nieruchomości, części składowych, ograniczonych praw rzeczowych, spadków,

- znajomość zagadnień prawa budowlanego dotyczących: obiektu budowlanego, budynku, budowli, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych, budowy, robót budowlanych, przebudowy, remontu,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel), - dokładność, sumienność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia i rozpoznawania problemów, swobodne wypowiadanie się w mowie i na piśmie, kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: -

weryfikacja informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne oraz prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania wysokości podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości, w tym pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: - zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty: - życiorys (CV), - list motywacyjny, - kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 12 października 2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa. 4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń. 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona, e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki do pobrania

                      

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij