Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Ulga za złe długi - odzyskiwanie VAT

Opublikowano: 2013-02-10 15:14:09, przez: admin, w kategorii: Prawo

Zaleganie przez kontrahenta z zapłatą za sprzedane mu towary czy usługi pozwala przedsiębiorcy odzyskać zapłacony wcześniej z tytułu tej sprzedaży VAT. Przywilej ten zawiera się w tzw. uldze na złe długi, z której można skorzystać po spełnieniu kilku warunków.

Uważaj z jakiej faktury odliczasz VAT

Ulga na złe długi dotyczy nieściągalnych wierzytelności, które uznane zostały za uprawdopodobnione, tj. takie, które nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności widniejącego na fakturze lub umowie. Korzystanie z ulgi pozwala wierzycielowi dokonać korekty wysokości swoich bieżących VAT-owskich rozrachunków z fiskusem o kwotę zapłaconego wcześniej podatku należnego dotyczącego tychże nieopłaconych przez kontrahenta należności.

Co ważne, obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy o VAT podatnik nie zastosuje do wszystkich wierzytelności.

Na starych zasadach – faktury sprzed 1 sierpnia 2012

Do wierzytelności, których 150 dzień braku uregulowania zapłaty minął 31 grudnia 2012, zastosowanie mają stare przepisy ustawy o VAT. Z ulgi w takim można skorzystać, gdy:

- wierzyciel dokonuje dostawy towaru lub świadczy usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (nie dotyczy firm w likwidacji i upadłości),

- wierzytelności były w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

- od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,

- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie,

- wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Kto skorzysta według nowych warunków

W przypadku wierzytelności których 150 dzień braku zapłaty minął 1 stycznia 2013 r. (lub później), prawo do skorzystania z ulgi na złe długi wymaga spełnienia łącznie poniższych wymogów:

- do czasu dokonania korekty należy zachować status podatnika VAT czynnego,

- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,

- konieczne jest ustalenie statusu kontrahenta:

a. na dzień dokonania czynności - z ulgi na złe długi skorzystają przedsiębiorcy, którzy dokonali dostawy towaru lub świadczenia usług na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

b. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty - dłużnik musi być zrejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W weryfikacji dłużnika pod względem niepozostawania w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji pomóc mogą bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dostępne on-line na www.ceidg.gov.pl oraz www.ms.gov.pl.

Okres oczekiwania przez wierzyciela na możliwość skorzystania z prawa do zmniejszenia VAT-u należnego uległ zatem od 1 stycznia skróceniu. Dodatkowo, od tego roku wierzyciel nie musi już informować dłużnika o planowanej korekcie, w kwestii zarówno wyznaczenia mu 14 dni na uregulowanie zaległego zobowiązania, jak i poinformowania go o dokonaniu korekty deklaracji VAT. Co ważne, procedura zawiadamiania fiskusa została zmodyfikowana. Pojawił się bowiem urzędowy wzór tegoż zawiadamiania, tj. VAT-ZD. Ponadto znowelizowany został też wzór deklaracji podatkowej, w której wykazuje się korektę.

Zmniejszenie w deklaracji bieżącej

Jeżeli spełnione zostały powyższe warunki, przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekty podatnik może dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dniowy termin.

Z rozwiązania ulgi na złe długi skorzystają przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które do dnia złożenia deklaracji za ten okres nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Po skorzystania z ulgi należy zawiadomić o korekcie urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Wyłączona rodzina i podmioty powiązane kapitałowo

Warto pamiętać, iż zastosowanie ulgi na złe długi nie będzie możliwe, jeśli kontrahenta łączą z podatnikiem powiązania rodzinne (małżeństwo oraz pokrewieństwo i powinowactwo) lub kapitałowe (jeśli jedna ze stron posiada prawo do głosu wynoszące co najmniej 5 % wszystkich praw głosu).

Katarzyna Miazek, Tax Care

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care

Więcej o: VAT, podatki, ulgi, złe długi

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij