Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowano: 2020-09-27 18:56:53, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy: Pracownik socjalny

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 26

35-025 Rzeszów

tel. 17 853 39 27, 17 853 57 53

e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1. Wykształcenie zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U.2019.1507 t. j. z późn. zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007.48.320).

2. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, bądź
obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka
polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.

4. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń
wykonawczych.

II. Wymagania pożądane:

1. doświadczenie zawodowe,

2. empatia,

3. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,

6. umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,

7. wysoka kultura osobista,

8. umiejętność obsługi komputera oraz znajomość podstawowych programów (obsługa Windows i MS Office).

II. Zakres wykonywanych zadań:

 

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń  pomocy
społecznej w zakresie całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w domach
pomocy społecznej, w tym przygotowanie projektów:

- decyzji kierujących do domów pomocy społecznej;

- decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej;

- decyzji o opłacie za pobyt w domu pomocy społecznej;

- umów dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu
pomocy społecznej;

- korespondencji z jednostkami pomocy społecznej, instytucjami w celu realizacji zadań.

2. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do kontynuacji przyznanej pomocy.

3. Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.

IV.   Wymagane dokumenty :

- CV opatrzone własnoręcznym podpisem,

- list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem,

- kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy
obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.

 

V. Dodatkowe informacje:

1. umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,

2. praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,

3. pełny wymiar czasu pracy,

4. miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie, ul. Skubisza 4.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta
na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia” w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzeszowie,
ul. Jagiellońska 26, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

VII. Rekrutacja.

 

1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Sekcji
ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia zostaną poinformowane
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku – Dyrektor MOPS
w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 863 02 53 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 14:30.

 

VIII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się
z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

c) telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art. 10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

Odbiorcy danych

MOPS nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym,
niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zakwalifikowania Państwa do procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij