Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Kierownik oddziału - oferta pracy

Opublikowano: 2020-08-19 10:20:46, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KROSNO.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 67235 z dnia 13.08.2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału zamiejscowego

w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Krośnie (OA/X/1)

 

Miejsce wykonywania pracy:

Krosno

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Delegatura w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o jej pozycji. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na I piętrze. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

ZAKRES ZADAŃ

kierowanie Oddziałem zamiejscowym Wydziału; czuwanie nad pełnym i efektywnym wykorzystywaniem przez pracowników Delegatury czasu pracy, podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości pracy, wykonywanie innych czynności kierowniczych w stosunku do podległego zespołu pracowniczego, w tym związanych z korzystaniem z funduszu świadczeń socjalnych,

realizowanie zadań w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, w tym dotyczących: gospodarowania mieniem Urzędu, prawidłowego utrzymania obiektów Delegatury, dokonywania zakupów i wydatków na rzecz Delegatury, świadczenia usług przez jednostki zewnętrzne, prowadzenia spraw związanych z gospodarką lokalami w budynkach Delegatury,

przedkładanie dyrektorowi Wydziału propozycji dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem Delegatury.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w innych jednostkach organizacyjnych finansowanych ze środków publicznych lub organach kontroli państwowej – powyżej 4 lat,

znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, o rachunkowości, o zasadach zarządzania mieniem państwowym ,

znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w innych jednostkach organizacyjnych finansowanych ze środków publicznych lub organach kontroli państwowej (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3)    podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,           w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie);

6)    przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

c)     ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

7)    Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8)    Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Kandydatka/kandydat, wyłoniona/-y do zatrudnienia, będzie zobowiązana/-y do poddania się badaniom kompetencji kierowniczych poprzez testy psychologiczne przeprowadzone przez psychologa.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4 600 zł do 4 900 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij