Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w dziale administracyjno-gospodarczym

Opublikowano: 2020-08-03 19:37:51, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy referent

w dziale administracyjno-gospodarczym

Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej

35-607 Rzeszów

ul. Powstańców Styczniowych 37

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie co najmniej średnie,

b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,

b) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, efektywność, kreatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,

c) komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

d) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres, dobra organizacja pracy

e) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez dom pomocy społecznej

f) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

g) umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie dziennika korespondencyjnego, obsługa sekretariatu , centrali telefonicznej

- pisanie pism urzędowych, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

- prowadzenie prenumeraty i ewidencji czasopism służbowych, rozchodu materiałów biurowych, znaczków

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych w programie komputerowym

- udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej, przetargowej

- prowadzenie zgodnie z przepisami składnicy akt

 

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych 37

W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy. Pracownik

skierowany zostanie do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

b) pełny wymiar czasu pracy,

c) praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych,

d) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem

e) budynek parterowy (brak windy, sanitariat niedostosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej).

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

d) kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

g) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

h) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

i) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

j) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

k) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 albo przesłać pocztą na adres 35-607 Rzeszów ul. Powstańców Styczniowych 37, w terminie do dnia 14.08.2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Dziale Administracyjno - Gospodarczym” (decyduje data wpływu do DPS).

 

8. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37.

11. Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

12. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, dalej RODO, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Powstańców. Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpsmail@wp.pl

- telefonicznie: 17 8545211, 17 8654360

b) Inspektor ochrony danych.

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez DPS inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod2@erzeszow.pl,

c) Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną jest:

W przypadku tzw. danych zwykłych podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych

W przypadku skorzystania z pierwszeństwa zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jeśli znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych

W zakresie oświadczenia że kandydat nie był skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe niekaralności (dane z art. 10 RODO) podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych

Dane dodatkowe, podane dobrowolnie, które nie były wymagane w ogłoszeniu o naborze przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w dowolnej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

d) Odbiorcy danych.

DPS nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa - informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa oraz na tablicy ogłoszeń DPS na podstawie obowiązku z art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych. Ze względu na jawność spraw publicznych istnieje także możliwość udostępnienia danych osobowych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej odbiorcom wnioskującym w jej trybie.

e) Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby, następnie po upływie tego terminu podlegają usunięciu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w DPS w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37. Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 6 miesięcy

f) Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

g) Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku osób niepełnosprawnych Podanie danych samorządowych jest niezbędne do skorzystania z pierwszeństwa zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w związku z art. 13a ustawy o pracownikach. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Do pobrania

                                 Kwestionariusz kandydata (120,70 kB)

Oswiadczenia (130,64 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij