Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (Urban Lab)

Opublikowano: 2020-07-27 17:44:18, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor- specjalista ds. otwartych danych w projekcie pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,

- doświadczenie w pracy w administracji systemami relacyjnymi Baz Danych (Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL), SQL, PHP,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,

- praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- doświadczenie w realizacji projektów informatycznych,

- znajomość systemu LINUX (instalacja, konfiguracja, administracja),

- znajomość środowiska wirtualnego VMWARE (instalacja, konfiguracja, administracja)

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Exchange/Outlook),

- komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- koordynacja procesu otwierania danych,

- administracja bazami danych,

- diagnozowanie incydentów i problemów wydajnościowych wpływających na działanie aplikacji,

- przygotowywanie zapytań SQL pod potrzeby systemu Otwartych Danych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: - zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego,

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor- specjalista ds. otwartych danych w projekcie pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa. 4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń. 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Załączniki:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij