Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w policji. Stanowisko administracyjno-kancelaryjne

Opublikowano: 2020-06-01 08:58:38, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 63672 z dnia 01.06.2020 r.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: obsługi administracyjno-kancelaryjnej

w Wydziale Komunikacji Społecznej

 

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

35-036 Rzeszów

ul. Dąbrowskiego 30

 

WARUNKI PRACY

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Praca z wykorzystaniem monitora ekranowego w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd znajduje się tylko na zewnątrz głównego budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ

Ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w sekretariatach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;

Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Zastępcom Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komendzie;

Prowadzenie terminarza spotkań i narad w celu wsparcia Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w bieżącej pracy;

Przygotowanie i obsługa organizacyjno - recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi w celu wsparcia Zastępców Komendanta Wojewódzkiego policji w Rzeszowie w bieżącej pracy;

Redagowanie pism na polecenie Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w celu wsparcia kierownictwa w bieżącej pracy;

Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji w Komendzie;

Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów spraw ostatecznie zakończonych do składnicy akt w celu właściwego obiegu dokumentów.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

Minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno- biurowej w jednostkach administracji publicznej

Znajomość przepisów z zakresu pracy kancelaryjnej

Znajomość przepisów Ustawy o Policji i Ustawy o służbie cywilnej

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Znajomość obsługi komputera

Wysoka kultura osobista

Umiejętność organizacji pracy własnej

Dyspozycyjność, komunikatywność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe o kierunkach administracja, prawo

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy

Kopiepie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11.06.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

(Zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą)

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów

7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a) listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

b) e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Oświadczenia powinny być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 858 2658.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij