Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Urzędnik w Zarządzie Zieleni w Rzeszowie

Opublikowano: 2020-04-10 08:47:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

OK.111.3.2020.AP Rzeszów, 2 kwietnia 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

ogłasza nabór no wolne stanowisko pracy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

do Działu Zieleni Miejskiej (1/2 etatu)

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym,

c) uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,

d) co najmniej 4-letni staż pracy,

e) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z elektryką,

f) kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

a) praktyczna znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

b) biegła umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office),

c) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

d) mile widzialne doświadczenie w pracy w urzędzie (jednostkach budżetowych) przy wykonywaniu podobnych czynności.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad bieżącym utrzymaniem oświetlenia i iluminacji świetlnych będących w utrzymaniu ZZM w Rzeszowie,

b) nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie branży elektrycznej,

c) przygotowanie formalne i merytoryczne dokumentacji na potrzeby udzielenia zamówień publicznych oraz zamówień poniżej 30 000 euro,

d) weryfikacja dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, kosztorysów,

e) wycena planowanych inwestycji.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

4. Informacja o warunkach pracy:

Zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych uprawnieniach,

d) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

h) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą..

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zarządu osobiście lub pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Zieleni Miejskiej”, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dokumenty, które wpłynął po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZZM w Rzeszowie przy Placu Ofiar Getta 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. W przypadku zatrudnienie w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Oferty pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone. Dotyczy to również ofert niespełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu. W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania przechowywane będą w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów przechowywania obowiązujących w przepisach prawnych, w tym przepisach archiwalnych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania usunięcia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Odbiorcami będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa.

 

Do pobrania                       

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij