Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Inspekcji Handlowej

Opublikowano: 2020-03-23 13:57:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 62602 z dnia 23.03.2020 r.

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny księgowy do spraw: budżetu i finansów Wydział Budżetowo - Administracyjny

 

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa,

- podstawowe wyposażenie stanowiska to komputer, skaner, drukarka,

- oświetlenie naturalne i sztuczne;

- praca: poniedziałek, środa do piątku od 7:15 do 15:15, wtorek 8:00 do 16:00,

- praca na I piętrze.

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie rachunkowości jednostki , opracowywanie dokumentacji księgowej i finansowej,

- wykonywanie dyspozycji środkami pięniężnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz innymi środkami będącymi w dyspozycji Inspektoratu,

-sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych oraz terminowe ich przekazywanie,

- weryfikacja realizacji wydatków budżetowych,

- opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu oraz zapotrzebowanie środków finansowych na poszczególne okresy ;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- księgowanie dokumentów księgowych,

- prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności

- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skorbowym i ZUS-em - sporządzanie deklaracji

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe 1/ ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, 2/ ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, 3/ jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4/ posiada certyfikat księgowy uprawniający do ustawowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata co najmniej 3 lata praktyki w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego, lub co najmniej 6 lat w przypadku wykształcenia średniego, oraz co najmniej 2 lata w księgowości budżetowej

- znajomość obsługi komputera,

- znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

- znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 o służbie cywilnej,

- znajomość przepisów prawa związanych z klasyfikacją budżetową,

- znajomość przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

- znajomość programu Płatnik, TREZOR

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 5

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów, tel. 17/862-14-53, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: 35-959 Rzeszów, ul.8-go Marca 5, tel. 17/862-14-54 w. 11, e-mail:sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W zależności od ilości złożonych ofert dopuszcza się prowadzenie naboru w 2-ch etapach: test i rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie bądź na adres e-mail powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik kwoty bazowej dla tego stanowiska - 1,0 - 4,0;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod. nr tel. 17/862-14-53 lub 17/862-14-54 Dział kadr.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

x

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij