Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Urzędzie Statystycznym

Opublikowano: 2020-02-28 10:22:07, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 61775 z dnia 28.02.2020 r.

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

konsultant o spraw: analiz i metodologii w Ośrodku Statystyki Sportu i Turystyki

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- Praca w siedzibie Urzędu

- Praca przy komputerze

- Wykonywanie zadań pod presją czasu

- Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Praca na pół etatu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy

- Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

- W budynku znajduje się winda

- Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich

 

ZAKRES ZADAŃ

Udział w opracowaniu rachunku satelitarnego turystyki

Prowadzenie doradztwa w zakresie metodologii badań w dziedzinie statystyki turystyki

Udział w pracach nad dostosowaniem statystyki krótkookresowej do wymogów Ramowego Rozporządzenia Integrującego Statystyki Gospodarcze (FRIBS)

Udział w opracowaniu koncepcji analitycznych publikacji i innych form prezentowania informacji wynikowych z zakresu statystyki turystyki

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w zakresie tworzenia metodologii i organizacji badań statystycznych oraz w zakresie analizy danych w jednostkach administracji publicznej

Podstawowa znajomość języka angielskiego

Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych

Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe

Rzetelność

Dobra organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów

Umiejętność współpracy

Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej

Kreatywność

Umiejętność myślenia analitycznego

Znajomość ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

znajomość metodologii opracowywania rachunków satelitarnych

znajomość języka R

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.03.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 6/2020 SC”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że:

1)     administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

4)     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;

5)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

6)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)     podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilneJ jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;

9)     dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.

Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

 

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

x

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij