Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Referent w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2020-02-24 17:56:02, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Budżet obywatelski na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Finansowym

Urzędu Miasta Rzeszowa

1 . Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

◦ znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o opłacie skarbowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy dotyczące sprawozdawczości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorzadu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa, biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

◦ dokładność, sumienność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia i rozpoznawania problemów, swobodne wypowiadanie się w mowie i na piśmie, kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie spraw związanych z ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitorowanie terminów płatności, wystawianie upomnień oraz tytułów egzekucyjnych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

◦ zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i narzędzi informatycznych

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny,

- kserokopia dyp!omu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanyc kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Urzad Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem. dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 5 marca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art 22 1 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do pobrania:

            Kwestionariusz (181,83 kB)

Oświadczenie (129,42 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij