Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Inspekcji Środowiska

Opublikowano: 2020-02-19 14:14:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 61377 z dnia 19.02.2020 r.

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw: kontroli w Wydziale Inspekcji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Langiewicza 26

35-101 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

-   Praca w siedzibie urzędu i w terenie - wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

-   Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

-   Nietypowe godziny pracy (praca w systemie zmianowym),

-   Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

-   Praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

-   Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

-   Stanowisko pracy mieści się na parterze,

-   Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

 

ZAKRES ZADAŃ

Udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych.

Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w obszarze stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska

Prawo jazdy kat. B

Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska

Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Znajomość przepisów ustawy o odpadach

Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)

Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

Z dopiskiem: „Rekrutacja - Rzeszów”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, tel.: (17) 854 70 64

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wios.rzeszow.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.

 

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej https://bip.wios.rzeszow.pl/praca-w-wios/zatrudnienie/wzor-oswiadczenia/).

 

Kandydaci, których oferty spełniły wymagania określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail) o formie, miejscu i terminie dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Metody i techniki stosowane w naborze:

-   weryfikacja formalna dokumentów,

-   sprawdzian wiedzy:

- pisemny - w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,

- ustny - w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób - podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

-   rozmowa kwalifikacyjna.

 

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.:

17 854 38 41 wew. 314.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij