Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w policji – urzędnik cywilny

Opublikowano: 2020-02-19 10:59:40, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 61311 z dnia 19.02.2020 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: obiegu poczty jawnej i archiwizacji Ochrony Informacji Niejawnych

Jagiellońska 13

35-025 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Czasowo w związku z koniecznością wspierania pracy komórek i jednostek podległych KMP w Rzeszowie miejscem pracy będzie wskazane pomieszczenie biurowe w danej komórce lub jednostce

 

ZAKRES ZADAŃ

obsługa obiegu poczty i dokumentacji służbowej oraz procesu archiwizacji w ramach KMP w Rzeszowie i jednostek podległych

realizacja czynności związanych z obiegiem poczty jawnej

realizacja czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zakończonej

zapewnienie ochrony przetwarzanym dokumentom przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub utratą

udzielanie informacji i wsparcia funkcjonariuszom oraz pracownikom w zakresie obiegu dokumentacji służbowej i procesu archiwizacji

opracowanie projektu spisu akt podlegających przekazaniu do składnicy akt

wspieranie poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek podległych KMP w Rzeszowie w celu zapewnienia niezakłóconego procesu archiwizacji i obiegu dokumentacji służbowej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

terminowość i dyscyplina pracy

znajomość systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obsługi na poziomie podstawowym

znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi

umiejętność współpracy z innymi pracownikami

znajomość ustawy o służbie cywilnej

znajomość ustawy o Policji

znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: praca związana z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów)

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie,

ul. Jagiellońska 13,

35-025 Rzeszów

Kancelaria ogólna

II piętro, pokój 218

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w Rzeszowie , ul. Jagiellońska 13, 35-025 Rzeszów - Sekretariat: 858-33-05 kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl,

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.rzeszow@rz.policja.gov.pl lub telefonicznie : (17) 858-3363.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: KMP w Rzeszowie

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty

i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne, które nie zawierają dokumentów, oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Przewidziane wynagrodzenie brutto około 3000 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858-34-63.

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij