Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Przygotowania do budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko

Opublikowano: 2020-02-13 14:40:06, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE.

Fot. GDDKiaProponowane przebiegi S74 w gminie Gorzyce
Fot. GDDKia

Fot. GDDKia

 

W 2019 roku GDDKiA prowadziła prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 na całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km komunikującej Podkarpacie i Świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w Łódzkiem opracowywane są koncepcje programowe za łączną kwotę 23,5 mln złotych. Dokumentacja stanowiąca materiał dla wykonania projektu budowlanego powstanie dla drogi S74 nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. Dla pięciu odcinków wydane już zostały decyzje środowiskowe. W 2018 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W pierwszym kwartale br. podpisane zostały 3 kolejne umowy na koncepcje programowe dla odcinków S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km), Cedzyna – Łagów (32 km) i Łagów – Jałowęsy (14,5 km). Jednocześnie trwa realizacja umów, w ramach których opracowane będą koncepcje programowe dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 (ok 15 km) oraz przejścia S74 przez Kielce (ok. 5 km). Zakończenie tego etapu prac przygotowawczych na wymienionych odcinkach planowane jest w 2020 roku. W tym roku GDDKiA podpisała także umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na 71-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 od Opatowa do Niska łączący Świętokrzyskie i Podkarpacie. Na podstawie tej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o kolejną decyzję środowiskową.

Przewidywany przebieg odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku w rejonie miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

 

Obecnie na zlecenie GDDKiA firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które pozwoli zarekomendować optymalne warianty przebiegu drogi ekspresowej S74.

W związku z tym właściciele nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne mają możliwość zapoznania się z projektem robót geologicznych oraz projektem decyzji.

Właściciele mogą wypowiedzieć się, zgłosić uzasadnione interesem prawnym żądania i wnioski mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy możliwości zgłaszania swoich uwag – 7 dni od dnia publikacji ostatniego obwieszczenia w Biuletynach Informacji Publicznej gmin wskazanych przez Marszałka.

Zapoznanie z dokumentacją możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok. 227 – II piętro) – codziennie w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Informację można uzyskać również telefonicznie pod nr 17 743 31 68.

Zobacz obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: ok. 71 km

- obecny etap – opracowanie STEŚ 

- wartość projektu - 3 297 622 580,00

 

1.etap zrealizowany:

Wykonanie SK 12.2010 r.

Wszczęcie przetargu na wykonanie STEŚ oraz Materiałów do DŚU: 15.10.2018 r.

 

2.etap w realizacji:

W dniu 20.05.2019 r. podpisana została umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 na odcinku Opatów – Nisko z firmą Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wartość umowy to  10 272 960,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego) dla ok. 71 km drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskaniem.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) w tym Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ), a także opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK (wariant 1,3 oraz 4) dla całości odcinka objętego zamówieniem.

W ramach umowy Wykonawca ma przeprowadzić analizę przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego (SK) tj. z 2011 r. W przypadku potrzeby zaproponować korekty przebiegu poszczególnych wariantów drogi zarekomendowanych z etapu SK. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca ma opracować swój wariant autorski przebiegu S74 i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego uwzględnić go w STEŚ.

Dodatkowo w trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji Projektant będzie zobowiązany do przeprowadzenia spotkań informacyjnych ze społeczeństwem w ramach tzw. Akcji Informacyjnej. Spotkania te nie wynikają z obowiązujących przepisów, zostaną przeprowadzone z inicjatywy Inwestora, służą przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi, celem uzyskania opinii i sugestii.

W ramach opracowania STEŚ zostanie wykonana m.in. wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Analiza ta przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy, tak by ostatecznie możliwe było wskazanie wariantu najkorzystniejszego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Generalnie będą to kryteria środowiskowe, ekonomiczne, techniczne i społeczne.

Ostateczne ustalenie przebiegu drogi nastąpi w drodze w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – określającej trasę drogi, oraz Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego - ustalającej lokalizacje drogi i zatwierdzającej granice inwestycji.

 

strona internetowa projektu

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przewidywany przebieg tego odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku w rejonie miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna S
- prędkość projektowa 100 km/h
- prędkość miarodajna 110 km/h
- liczba pasów ruchu 2x2 (z rezerwą pod 2x3),
- szerokość pasa ruchu  3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
- szerokość pasa dzielącego (z opaskami) 4,00 m
 

3. Zakres inwestycji i plan orientacyjny

Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej S-74 klasy S; na odcinku w rejonie miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S-19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

 

Plan orientacyjny TUTAJ 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Na obecnym etapie inwestycji rozpatrywane są następujące warianty przebiegu trasy:

  • Wariant W1 – czerwony – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r. – długość 72,40 km
  • Wariant W3 – zielony – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r. – długość 72,00 km
  • Wariant W4 – różowy – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r. – długość 69,50 km
  • Wariant TGD – pomarańczowy – wariant autorski Transprojektu Gdańskiego – długość 73.70 km
  • Wariant W1A – oliwkowy – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji z Samorządami – długość 10.65 km
  • Wariant 4M – błękitny – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji z Samorządami – długość 6.20 km

 

5. Obiekty inżynierskie

Dla rekomendowanych wariantów przewiduje się budowę następującej liczby obiektów:

Wariant 1

- wiadukty – 60

- mosty – 6

- przepusty – 25

- przejścia dla dużych zwierząt – 1

 

Wariant 3

- wiadukty – 58

- mosty – 8

- przepusty – 22

- przejścia dla dużych zwierząt – 3

 

Wariant 4

- wiadukty – 50

- mosty – 8

- przepusty – 22

- przejścia dla dużych zwierząt – 1

 

Wariant TGD

- wiadukty – 48

- mosty – 7

- przepusty – 22

- przejścia dla dużych zwierząt – 3

 

Wariant 1A

- wiadukty – 14

- mosty – 2

- przepusty – 11

- przejścia dla dużych zwierząt – 0

 

Wariant 4M

- wiadukty – 6

- mosty – 1

- przepusty – 5

- przejścia dla dużych zwierząt – 0

 

6. Węzły

Dla rekomendowanych wariantów przewiduje się budowę następującej liczby węzłów:

Wariant 1 – 8 szt.

Wariant 3 – 8 szt.

Wariant 4 – 9 szt.

Wariant TGD – 8 szt.

Wariant 1A – 2 szt.

Wariant 4M – 1 szt.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij