Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w Urzędzie Miasta i Gminy

Opublikowano: 2020-01-27 00:49:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KAŃCZUGA

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz miasta i gminy Kańczuga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze

1. Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. dróg i mostów w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga.

2. Opis stanowiska - do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności wykonywanie następujących obowiązków:

1. Kompleksowa organizacja procesu inwestycyjnego obiektów budowlanych stanowiących własność gniny w zakresie dróg gninnych i mostów,

2. przygotowywanie materiałów do zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej,

3. przygotowanie materiałów i występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w zakresie spraw dotyczących dróg gninnych i mostów z materiałów przygotowanych przez projektantów,

4. przygotowywanie przedmiarów do sporządzania kosztorysów inwestorskich w zakresie modemizacji, remontów dróg gminnych i mostów na terenie miasta i gminy,

5. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie dróg yninnych i mostów,

6. udział w pracach komisji przetargowych,

7. planowanie budowy, modernizacji, remontów i utrzymanie dróg gminnych i mostów,

8. zarządzanie siecią dróg gminnych oraz wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów niezwiązaną z gospodarką drogową,

9. prowadzenie ewidencji dróg i mostów,

10. organizowanie wykonawstwa robót na drogach i mostach, sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych — bieżące utrzymanie,

11. zlecanie i współpraca z projektantem przy opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie dróg i mostów,

12. nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników,

13. realizacja zadań związanych z wykonaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej,

14. wydawanie wstępnej opinii, przygotowywanie materiałów w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych, lokalnych i miejskich,

15. nadzór nad przygotowaniem planów organizacji ruchu drogowego w mieście oraz wprowadzenie zmian w dotychczasowych organizacjach ruchu drogowego,

16. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi grłinnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

17. sporządzanie informacji o powierzchni guntów pod drogami wewnętrznymi i drogami gninnymi, publicznymi stanowiącymi mienie komunalne - niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomości,

18. wykonywanie poleceń kierownika Referatu,

19. obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

l . wymiar czasu pracy — pełny etat,

2. warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pienvsza umowa o pracę na czas określony), praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

3. miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy: praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na I piętrze w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia, jest niższy niż sześć procent.

5. Niezbędne wymagania:

l) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wymagane wykształcenie wyższe: budowlane lub budowlane ze specjalnością budownictwo drogowe, geodezyjne.

6) staż pracy — posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy o podobnym zakresie wykonywanych czynności.

6. Wymagania dodatkowe:

Dodatkowe:

1. predyspozycje osobowościowe:

1. samodzielność,

2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,

2. znajomość zagadnień z zakresu ustaw o: samorządzie gninnym, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustaw

7. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu; 2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie l

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 

1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w

Kańczudze w części dotyczącej naborów na stanowiska

6) kserokopie innych dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności;

7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnosc1,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 1 1) fakultatywnie, podpisana odręcznie klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niewymaganych danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jestem świadomy(a), że cofnięcie zgody pozostaje bez wpfrwu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem

12) fakultatywnie, podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie dodatkowych danych kontaktowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w trakcie procesu rekrutacji przez Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jestem świadomy(a), że podanie danych jest dobrowolne. Jedyną konsekwencją niepodania danych będzie wydłużenie czasu korespondencji ze względu na konieczność wysłania wszystkich istotnych informacji w pocztą tradycyjną. Jestem świadomy, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie kontaktując się inspektorem ochrony danych za pomocą adresu email iod@canczuga.pl lub bezpośrednio z Urzędem Miejskim w Kańczudze pod numerem telefonu (16) 642-31-42 lub pisząc pod adres email: sekretariat@kanczuga.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przemarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej wycofaniem ".

8, Postanowienia końcowe

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 5.02.2020 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze — Podinspektor ds. dróg i mostów w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (16) 642-31-42 lub pisząc pod adres email: sekretariat@kanczuga.pl. O zakwalifikowaniu do następnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną lub elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcj ą kancelaryjną.

Dokumenty do pobrania :

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij