Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w KRUS – oferta pracy

Opublikowano: 2020-01-25 16:08:15, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JAROSŁAW.

 

Ogłoszenie nr 1300-OP.BIP.110.1.2020 z dnia 15.01.2020 r.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE UL. SŁOWACKIEGO 7, 35-060 RZESZÓW

 

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Jarosławiu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 15, 37-500 Jarosław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- ustalanie zasadności podlegania i ustania ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzenie ewidencji,

- przygotowywanie decyzji z zakresu podlegania, ustania ubezpieczenia społecznego rolników, nadpłat,

- prowadzenie akt płatników składek na ubezpieczenie społeczne,

- analiza kont dłużników, księgowanie wpłat i potrąceń,

- prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności na ubezpieczenie społeczne,

- obsługa stanowiska informacji,

- rejestracja korespondencji,

- prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym w ramach obsługiwanych rejonów,

- opracowywanie wniosków o ulgi w spłacie należności na ubezpieczenie społeczne ( umorzenia, odroczenia, raty) oraz ich ewidencja,

- uzgadnianie obrotów i sald oraz ich różnic,

- przygotowanie danych do sprawozdao statystycznych,

- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi KRUS,

 

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wykształcenie: - poziom: średnie lub wyższe - kierunek: preferowane administracyjne

 

Wymagania konieczne: - co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,

- znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,

- umiejętność sporządzania pism i notatek,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.

 

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus, lub w linku pod tym ogłoszeniem

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą byd opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,

- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu,

- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie nna na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

- spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy należy udokumentowad np.: kopiami świadectw pracy, zaświadczeo o zatrudnieniu.

 

Informacja o metodach i technikach naboru: - weryfikacja formalna dokumentów, - sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub - rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 31.01.2020 r.

 

Oferty pracy należy składad w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy – ogłoszenie numer 1300-OP.BIP.110.1.2020

 

Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

 

Miejsce składania dokumentów: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 103 ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

 

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-867-34-25 lub adresem e-mail : rzeszow@krus.gov.pl

 

Inne informacje: Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne. Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru. Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Wynik naboru jest jednocześnie informacją dla pozostałych kandydatów biorących udział w procesie naboru o niezakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci mają prawo uzupełnid swoją ofertę pracy wyłącznie w terminie składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS

 

Wzory dokumentów dla potrzeb naboru

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik pdf)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik Word)


Dodatkowe wzory oświadczeń

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik pdf)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik Word)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik pdf)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik Word)

 

Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik pdf)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik Word)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij