Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Straży Miejskiej w Rzeszowie

Opublikowano: 2020-01-17 15:29:17, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Nowa siedziba Straży Miejskiej w Rzeszowie

 

Komendant Straży Miejskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy strażnik miejski – aplikant (5 etatów)

w Straży Miejskiej w Rzeszowie od dnia 17.01.2020 r.

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,

  • ukończony 21 rok życia,

  • korzystanie z pełni praw publicznych,

  • pełna zdolność do czynności prawnych,

  • wykształcenie co najmniej średnie,

  • nienaganna, nieposzlakowana opinia,

  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  • dobra znajomość topografii miasta Rzeszowa,

  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

  • znajomość ustaw o samorządzie gminnym, strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi,

  • opanowanie i odporność na stres,

  • wysoka kultura osobista,

  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych (miejskich) – mile widziane,

  • dyspozycyjność

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • zgodnie z art.11 ustawy o strażach gminnych (Dz.U. 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),

 

 1. Wymagane dokumenty: życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór - załącznik nr. 1 do ogłoszenia),

  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata,

  • opinie z poprzednich miejsc pracy,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Straż Miejska; ul. Targowa 1; 35-064 Rzeszów, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru – aplikant Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(BIP): www.bip.erzeszow.pl, na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej: http://www.sm.erzeszow.pl/

UWAGA

Straż Miejska w Rzeszowie nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest

Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów,

 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej – iod@erzeszow.pl,

 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

 • dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru, - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

 • podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 Do pobrania:

                                Druk Kwestionariusz osobowy dla ubiegajacego sie o zatrudnienie (34,00 kB)

Druk Oswiadczenie ubiegajacego sie o zatrudnienie (28,00 kB)

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij