Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w Dyrekcji Środowiska

Opublikowano: 2020-01-15 13:25:57, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 59626 z dnia 14.01.2020 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: szkód w środowisku

w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. Piłsudskiego 38,

35-001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno - biurowa,

praca przy monitorze ekranowym,

krajowe wyjazdy służbowe

kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w tym: przygotowywanie projektów postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, prowadzenie procedury administracyjnej o nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych;

prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu remediacji oraz nakładaniem na władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę obowiązku przeprowadzenia remediacji na podstawie ustalonego planu remediacji;

prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi obejmujących przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; opracowywanie projektów planu remediacji; przeprowadzanie remediacji oraz spraw związanych z przeprowadzaniem działań naprawczych;

prowadzenie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na środowisko na terenach zamkniętych obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń emisyjnych na terenach zamkniętych;

współudział w uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przed wydaniem innych rozstrzygnięć wymagających takich uzgodnień;

współudział w opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego oraz polityk, strategii lub programów

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i biologii lub/i geologii lub/i geografii lub prawa

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska

znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,

obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, ochrony przyrody,

umiejętność zarządzanie zasobami

asertywność,

samodzielność i inicjatywa,

umiejętność rozwiązywania problemów

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze administracji publicznej

rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20.01.2020

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. Piłsudskiego 38,

35-001 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl;

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nabór na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Pracownikom oferujemy:

umowa o pracę

- dodatek stażowy od 5 do 20%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

- system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne)

- indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych)

- pakiet świadczeń socjalnych np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),

- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)

- dogodna lokalizacja

- stojaki na rowery,

- miłą atmosferę pracy.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się termin złożenia w kancelarii RDOŚ

Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę)

Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij