Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Zygmunt Solorz chce kupić akcje Asseco Poland

Opublikowano: 2019-12-19 08:18:41, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW, WROCŁAW.

Asseco inwestuje w Afryce – w Etiopii i Nigerii

 

Wczoraj (środa, 18 grudnia 2019 r.) wieczorem pojawiły się informacje – komunikaty giełdowe – że Cyfrowy Polsat (giełdowa spółka Zygmunta Solorza) chce kupić kupując do 21,95 proc. akcji Asseco za 1,18 mld zł. Akcjonariusze mają otrzymać za to 65 zł za akcję. Jest to około 8,3 proc. więcej niż wczorajsze notowania.

 

Poniżej treści raportów:

Cyfrowy Polsat S.A. (emitent) informuje, że w wyniku przeprowadzonych przez emitenta analiz oraz prowadzonych przez emitenta z Adamem Góralem oraz zarządem spółki Asseco Poland S.A. negocjacji w dniu 18 grudnia 2019 r. Emitent postanowił o podjęciu działań mających na celu nabycie przez Emitenta znaczącego pakietu akcji spółki Asseco w liczbie nie większej niż 18 221 000 (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) akcji spółki Asseco, o łącznej wartości nie większej niż 1 184 365 000 zł (jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z ewentualnym udziałem innych podmiotów kontrolowanych przez Zygmunta Solorza.

 

W celu realizacji nabycia emitent niniejszym ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco. Proponowana cena zakupu akcji spółki Asseco w ramach Zaproszenia wynosi 65,00 złotych za jedną akcję.

 

Nabycie akcji spółki Asseco w wyniku zaproszenia zostanie sfinansowane ze środków własnych Cyfrowego Polsatu lub z kredytu.

 

W przypadku złożenia ofert sprzedaży więcej akcji Asseco niż w zaproszeniu, nabędą je inne spółki Zygmunta Solorza (na warunkach określonych w zaproszeniu).

 

 Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. rozpoczął negocjacje z Adamem Góralem oraz zarządem spółki Asseco Poland S.A. na temat ustalenia warunków podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. działań w celu rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy samej spółki i spółek z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A a spółką Asseco w „scenariuszu nabycia przez spółkę znaczącego pakietu akcji spółki Asseco i zawarcia ewentualnego porozumienia akcjonariuszy spółki Asseco z Adamem Góralem oraz decyzji o przeprowadzeniu wszelkich koniecznych analiz związanych z rozważanym nabyciem znaczącego pakietu akcji spółki Asseco”.

 

Ciąg dalszy komunikatu (zakwalifikowanego jako: opóźniona informacja poufna):

 

W zakres negocjacji wchodzą przede wszystkim potwierdzenie intencji obu stron co do rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy Spółką i spółkami z grupy kapitałowej Spółki a spółką Asseco w scenariuszu nabycia przez spółkę znaczącego pakietu akcji spółki Asseco, wstępne określenie głównych obszarów i podstawowych zasad współpracy stron w przyszłości oraz identyfikacja warunków formalnych, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia założonego przez strony celu.

 

Negocjacje podjęte z Adamem Góralem, prezesem Asseco i jednocześnie jej akcjonariuszem mają na celu ustalenie czy, w przypadku nabycia znaczącego pakietu akcji spółki Asseco, możliwe byłoby również zawarcie porozumienia akcjonariuszy.

 

Emitent (Cyfrowy Polsat) zaznacza, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Spółka będzie informować o podjęciu kolejnych kroków w ramach procesu negocjacji w odrębnych raportach bieżących. 

 

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

 

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR (Market Abuse Regulation – unijna regulacja dotycząca spółek kapitałowych – przyp. red) oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

 

Pozytywny efekt negocjacji i ich ewentualne zakończenie było uzależnione od przebiegu prowadzonych negocjacji oraz innych równolegle prowadzonych przygotowań i analiz dotyczących nabycia znaczącego pakietu akcji spółki Asseco. Ponadto na etapie podjęcia przedmiotowych działań przez Cyfrowy Polsat, wynik negocjacji, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego pozytywnego zakończenia negocjacji były nieznane. Nieznany był również wynik analiz dotyczących rozważanego nabycia pakietu akcji spółki Asseco oraz nieznane było stanowisko Adama Górala dotyczące ewentualnej współpracy akcjonariuszy spółki Asseco.

 

W ocenie zarządu Cyfrowego Polsatu, w opisywanych okolicznościach, niezwłoczne ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji zarówno z Adamem Góralem jak i spółki Asseco rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów emitenta i jego grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu negocjacji stanowiących rozciągnięty w czasie proces poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej emitenta. Ujawnienie takich informacji mogło doprowadzić do braku możliwości pomyślnego zakończenia negocjacji.

 

W szczególności ujawnienie informacji o zainteresowaniu spółki nabyciem znaczącego pakietu akcji spółki Asseco mogło mieć wpływ na kurs akcji spółki Asseco przed ostateczną decyzją zarządu spółki co do podjęcia działań mających na celu nabycie znaczącego pakietu akcji spółki Asseco. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez emitenta założonych celów biznesowych i finansowych.

 

Ponadto, z uwagi na trudny do przewidzenia wynik prowadzonych negocjacji, zarząd uznał, iż podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji, co do chęci nabycia znaczącego pakietu akcji spółki Asseco oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji, jak i jej potencjalnego wpływu na wartość emitenta przez opinię publiczną.

 

W ocenie zarządu spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia informacji poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie spółki w sprawie, do której odnosi się informacja poufna. W ocenie zarządu spółki poufność informacji poufnej była zapewniona w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji, co obejmuje także sporządzenie listy osób posiadających do dostęp do przedmiotowej informacji poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

W odrębnym raporcie poda Cyfrowy Polsat poda informację o ewentualnym pozytywnym zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do realizacji powyższych działań oraz ich warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej. Informacja poufna może zostać podana do wiadomości publicznej również przed upływem tego terminu, w przypadku gdy emitent zawrze umowy warunkowe lub inne porozumienia, na podstawie których strony zobowiążą się do realizacji powyższych działań lub w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej nabycia znaczącego pakietu akcji spółki Asseco.

Opóźniona informacja poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez emitenta od negocjacji. 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij