Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik ds. promocji

Opublikowano: 2019-12-18 14:18:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora

w Wydziale Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe,

g) co najmniej trzyletni staż pracy,

h) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,

b) znajomość podstawowych zasad Public Relations,

c) umiejętność administrowania mediami społecznościami dla potrzeb promocyjnych

d) doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych lub promocyjnych,

e) umiejętność redagowania tekstów, w tym w tworzenie informacji prasowych,

f) umiejętność zarządzania stroną internetową,

g) prawo jazdy kat. B,

h) zdyscyplinowanie, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,

i) kreatywność, łatwość podejmowania decyzji,

j) dyspozycyjność w zakresie czasu pracy w tym w dni ustawowo wolne od pracy z własnej inicjatywy lub na żądanie przełożonego,

k) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,

b) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,

c) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych na terenie powiatu,

d) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic powiatowych i państwowych przy współudziale samorządów, administracji rządowej i innych podmiotów,

e) załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych.

f) wymiana informacji i doświadczeń w zakresie różnych form działań samorządowych,

g) współpraca z jednostkami pozarządowymi przyczyniającymi się do aktywizacji Powiatu,

h) przygotowanie udziału powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym,

i) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wizyt studyjnych i integracyjnych

j) tworzenie i aktualizacja list adresowych do korespondencji,

k) wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej podczas uroczystości powiatowych lub uroczystości z udziałem władz powiatu,

l) przeprowadzanie procedury związanej z zakupem materiałów promocyjnych,

m) nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, turystycznej oraz gospodarczej,

n) prowadzenie spraw związanych ze współpracą powiatu z zagranicą

o) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych związanych z zakresem działań Wydziału Parku Naukowo — Technologicznego i Promocji zleconych przez osobę nadzorującą jego pracę oraz systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa,

b) praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,

c) praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór — załącznik nr 1),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staž pracy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej np. zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,

g) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

h) kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór — załącznik nr 2),

j) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór — załącznik nr 2),

k) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór — załącznik nr 2),

l) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór — załącznik nr 2),

m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europąskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODOO (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór — załącznik nr 3),

n) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych

6. Dodatkowe informacje:

◦ W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

◦ Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

◦ Wymagane dokumenty aplikacyjne naležy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Urzędu w pok. 451 lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 11/2019” w terminie do dnia 20 grudnia 2019r../nie mniej niž 10 dni od dnia opublikowania w BIPI. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

◦ Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

◦ Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

◦ Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż.

1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 867-14-51, email:starostwo@powiat.rzeszow.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — poprzez email: rodo@powiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowo-Finansowym — na podstawie art. 6 ust. I lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 22 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust. 1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada ze zm.

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisach prawa,

5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,

7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych innych niż wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne,

9) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

 OGŁOSZENIE 

Załączniki DO POBRANIA:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij