Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Praca w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Opublikowano: 2019-11-28 10:52:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 58000 z dnia 28.11.2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: nadzoru rynku wyrobów

w Wydziale Nadzoru Rynku w Delegaturze w Rzeszowie

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów

Adres urzędu:

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;

- budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;

- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;

- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

- praca w terenie;

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

- zagrożenie korupcją;

- ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);

- możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);

- bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;

- spotkania okolicznościowe dla pracowników;

- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;

- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;

- parking dla rowerów.

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie postępowań kontrolnych oraz udział w postępowaniach pokontrolnych w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, w tym wydawanie decyzji i postanowień w tych sprawach;

prowadzenie postępowań kontrolnych oraz udział w postępowaniach pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów oraz w zakresie realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, w tym w wydawaniu decyzji i postanowień w tych sprawach;

wykonywanie badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię;

udział w prowadzeniu postępowań o nałożenie kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym oraz w ustawie o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych;

raportowanie Komisji Europejskiej wyników przeprowadzonych kontroli za pomocą systemu ICSMS;

współpraca z Delegaturą UKE w Olsztynie w sprawach dotyczących wydawania postanowień o kosztach za przeprowadzone przez CLBT badania wyrobów niezgodnych;

przygotowywanie opinii dla urzędów celnych w sprawie spełnienia przez wyroby, zasadniczych, szczegółowych i innych wymagań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze elektroniki lub elektrotechniki

prawo jazdy kat. B;

znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, o systemie oceny zgodności wraz z rozporządzeniem w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujące energię oraz ich oznakowania, o systemie zgodności i nadzoru rynku, o kompatybilności elektromagnetycznej, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujących energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego;

wiedza z zakresu: metrologii elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej;

praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych, a także wyboru procedury i trybu działania;

znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;

umiejętność interpretacji przepisów prawa;

posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 09.12.2019

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „starszy specjalista ORZ/WNR/3”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie

www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego

w wysokości 4 217,27 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,2) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;

- test wiedzy;

- zadanie praktyczne – dokonanie formalnej oceny zgodności;

- test kompetencyjny;

- rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij