Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji

Opublikowano: 2019-11-20 10:10:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 57602 z dnia 19.11.2019 r.

 •  

  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zarządzania uprawnieniami do centralnych systemów teleinformatycznych Policji w Wydziale Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
35-036 Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 30

WARUNKI PRACY

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Współpraca z KGP w zakresie weryfikacji danych w LDAP w celu umożliwienia przydzielania uprawnień użytkownikom systemów.

ZAKRES ZADAŃ

 • Administrowanie systemem Oracle Identity Management (IdM) w zakresie nadawania , modyfikacji i usuwania uprawnień do Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) w celu prawidłowego dostępu użytkowników systemu do baz danych, zgodnie z zakresem opisanym we wnioskach;
 • Realizowanie czynności związanych z aktywacja, dezaktywacją, recertyfikacją i odblokowaniem kart mikroprocesorowych w celu umożliwienia prawidłowej identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w systemach jawnych Policji;
 • Obsługiwanie wojewódzkiego repozytorium danych LDAP polegającego na zakładaniu, usuwaniu i modyfikacji parametrów kont użytkowników upoważnionych do pracy z systemami policyjnymi w celu umożliwienia dostępu użytkowników do systemów policyjnych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami;
 • Nadawanie, modyfikacja i usuwanie uprawnień min. do Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPol), rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i innych systemów policyjnych i pozapolicyjnych w celu prawidłowego, zgodnie z zakresem opisanym we wnioskach, umożliwiania korzystania użytkowników systemów bazodanowych;
 • Administrowanie Aplikacją Dyżurnego (DNI) w zakresie przydzielania i odbierania uprawnień do pracy w systemie w celu prawidłowego funkcjonowania stanowisk dyżurnych w KWP oraz KMP/KPP;
 • Pełnienie funkcji administratora wojewódzkiego do spraw technicznych systemu Pakiet Aplikacji Policyjnych (PAP) dla użytkowników KWP w Rzeszowie w celu właściwego wykorzystania systemów bazodanowych przez uprawnionych użytkowników;
 • Udzielanie pomocy i konsultacji użytkownikom systemów teleinformatycznych Policji w zakresie weryfikacji nadanych uprawnień, rozwiązywania problemow z autoryzacją w celu prawidłowej realizacji zadań na stanowisku operatora ds. rejestracji Wojewódzkiego Punktu Rejestracji (PR);
 • Udział w pracach komisji ds. brakowania kart mikroprocesorowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Półtora roku doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji
 • Znajomość Zarządzenia nr 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • Znajomość podstaw funkcjonowania relacyjnych baz danych, ogólna wiedza o teleinformatycznych systemach bazodanowych wykorzystywanych przez Policję
 • Komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego np. : kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu - potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
  sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia
  budynek A, II piętro,

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. ogółnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) inormuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

3)    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

4)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

5)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

6)   Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)   żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO

b)   sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO

c)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO oraz usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów

7)   Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

8)   Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejska i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

9)   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

a)   listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

b) e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

10)  W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, ze dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi około 2800,00 zł. + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij