Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Pracownik biurowy w Straży Pożarnej

Opublikowano: 2019-10-08 09:57:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

Ogłoszenie o naborze

nr 55448

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski

 

Miejsce wykonywania pracy:

Łańcut

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut

 

WARUNKI PRACY

- Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym – praca z dokumentami.

- Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

- Narzędzi pracy: kserokopiarka, niszczarka, skaner.

- Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.

- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

- Czas pracy – w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach do 7.30 do 15.30.

- Oświetlenie naturalne/sztuczne.

- Brak podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

 

ZAKRES ZADAŃ

- Obsługa sekretariatu pełniącego rolę punktu kancelaryjnego komendy

- Protokołowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP.

- Prowadzenie kalendarza spotkań Komendanta Powiatowego PSP oraz czuwanie nad jego realizacją.

- Prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny i służby: listy obecności, absencji, ewidencja urlopów, ewidencja delegacji służbowych, ewidencja wyjść służbowych.

- Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu służby strażaków systemu codziennego i zmianowego, pracowników cywilnych i nadzór nad prowadzeniem i rozliczaniem czasu służby przez dowódców JRG PSP dla strażaków systemu zmianowego oraz obsługa programu służącego do ewidencji czasu służby. Nadzór nad prawidłowością sporządzania harmonogramów służb systemu zmianowego.

- Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.

- Prowadzenie spraw socjalnych strażaków w zakresie świadczeń – dopłata do wypoczynku, przejazd na koszt PSP.

- Prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków oraz pracowników cywilnych KP PSP w Łańcucie.

- Zaopatrywanie komendy w niezbędne pieczęcie urzędowe, nagłówkowe i podpisowe, prowadzenie rejestru pieczęci i ich likwidacja oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.

- Udzielanie informacji interesantom a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników.

- Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej PSP.

- Organizacja i obsługa posiedzeń prezydium Zarządu Związku OSP RP.

- Prowadzenie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok W administracji lub sekretariacie.

- Znajomość przepisów (prawa pracy, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) w zakresie realizowanych zadań.

- Biegła obsługa urządzeń biurowych.

- Znajomość zasad redagowania pism urzędowych.

- Znajomość programów edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, korzystanie z internetu.

- Nieposzlakowana opinia.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność.

- Kurs kancelaryjno-archiwalny.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu kancelaryjno-archiwalnego

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2019

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 68

37-100 Łańcut

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w formacie A4 z dopiskiem „NABÓR POT” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata .

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, z siedzibą w: 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 68, tel: (17) 225-88-50, e-mail: kplancut@podkarpacie.straz.pl.

Kontakt do inspektora ochrony danych: W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są komórki realizujące proces rekrutacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu będą dostępne na stronie internetowej http://www.straz-lancut.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Łańcucie w terminie tygodnia od dnia wpływu wszystkich aplikacji.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij