Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Praca w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

Opublikowano: 2019-09-02 09:39:23, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

MIELEC.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

Ogłoszenie o naborze nr 53421 z dnia 02.09.2019 r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor w Wydziale Rekrutacji

 

Adres urzędu:

ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

 

WARUNKI PRACY

Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku.

Wyjazdy służbowe.

Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.

Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.

Budynek piętrowy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się (schody , brak windy).

 

ZAKRES ZADAŃ

- Realizacja zadań w zakresie naboru do czynnej służby wojskowej

- Sporządzanie meldunków i sprawozdań

- Realizacja zadań w zakresie działalności promocyjnej

- Współudział w realizacji zadań w ramach kwalifikacji wojskowej

- Prowadzenie ewidencji wojskowej w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

- znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office)

- Znajomość przepisów ustawy - kodeks postępowania administracyjnego

- Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe o profilu administracyjnym

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej

- Znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 465)

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 09.09.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: wkumielec.iodo@ron.mil.pl,

Cel przetwarzania danych:

- przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

- Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

- Okres przechowywania danych:

- czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

- Uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

- Informacje o wymogu podania danych:

- Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

- Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.

Proponowany termin zatrudnienia: od 01 października 2019 r.

Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.

Proponowane wynagrodzenie – 2 929,08 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:

- zostaną złożone w terminie (liczy się data wpływu do urzędu).

- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.

Prosimy przesyłać wyłącznie kopie dokumentów.

W trakcie naboru zostaną zastosowane następujące metody i techniki: sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych, testy wymaganej wiedzy, zadanie praktyczne z obsługi komputera, rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem email. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Po zakończeniu procesu naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 156 504.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Więcej o: Praca w Mielcu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij