Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki

Opublikowano: 2019-08-23 12:24:18, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora

w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych,

- co najmniej 3-letni staż pracy,

- doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pelną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym

- wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw. o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych oraz kpa,

praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

- bardzo dobra znajomość zasad działania miejskich instytucji kultury, sportu i turystyki, znajomość zagadnień dotyczących kultury, sportu i turystyki w Rzeszowie,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- opracowywanie projektu budżetu Miasta Rzeszowa i planów finansowych w części dotyczącej Wydziału KST oraz nadzór nad ich realizacja.

- przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz realizacji planów finansowych Wydziału,

- nadzór nad miejskimi instytucjami kultury podległymi Wydziałowi w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej.

- współudział przy realizacji zamówień publicznych w części dotyczącej Wydziału

- prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

zakres obowiazków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny.

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoly wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą data.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy składać w siedzibie urzędu osobiście lub poczta na adres urzędu - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres

- Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone wlasnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest mozliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 22 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo do:

a dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panstwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22' Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorzadowych jest niezbędne, aby uczestniczyc w

postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Panstwa innych danych jest dobrowolne.

 

Do pobrania

 

Kwestionariusz.pdf (178,01 KB)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij