Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Inspektoracie Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2019-08-23 09:18:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 52777 z dnia 21.08.2019 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: specjalista ds. monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych

w Departamencie Monitoringu Środowiska, w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Rzeszów

ul. Gen. M. Langiewicza 26

35-101 Rzeszów

Adres urzędu:

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach - 3 piętrowy budynek, brak windy

 

ZAKRES ZADAŃ

- Współpraca przy planowaniu i realizacji prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu hałasu oraz oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego.

- Współpraca przy opracowywaniu wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie województwa mazowieckiego lub innego wyznaczonego regionu.

- Branie udziału we wprowadzaniu danych do bazy EHAŁAS i JELMAG w obrębie województwa mazowieckiego oraz w zależności od potrzeb w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych.

- Opracowywanie lub współpraca przy opracowywaniu w zakresie województwa mazowieckiego lub innego wyznaczonego regionu z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących hałasu i poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, przekazywanie aktualnych informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.

- Uczestniczenie w sprawach związanych z obsługą techniczną obowiązków sprawozdawczych w zakresie strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem wynikających z wymagań dyrektywy 2002/49/WE oraz zapoznawanie się z pracami i dokumentami krajowymi, Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowych (np. ISO, WHO) w zakresie badań i ocen stanu środowiska.

- Gromadzenie informacji o instalacjach emitujących pem w oparciu o dane przekazywane zgodnie z art. 122a ustawy Poś i udostępnianie gromadzonych wyniki pomiarów, o których mowa w art. 122a ustawy Poś Wydziałowi Inspekcji WIOŚ.

- Pozyskiwanie danych i informacji o pomiarach, źródłach hałasu i innych dotyczących hałasu w środowisku.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, fizyki, geoinformatyki lub pokrewnych

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem lub w obszarze badań stanu akustycznego środowiska lub w obszarze GIS

- znajomość języka angielskiego na poziomie A2

- znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

- znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych

- znajomość dyrektyw UE dotyczących hałasu środowiskowego

- znajomość podstawowych pojęć z zakresu akustyki

- biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe: udział w stażach, wolontariacie z zakresu ochrony środowiska

- prawo jazdy kat. B

- znajomość oprogramowania GIS

- znajomość obsługi bazy danych

- znajomość oprogramowania do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 06.09.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

- ul. Wawelska 52/54

- 00-922 Warszawa

- z dopiskiem: „144/DMŚ/RWMŚ/2019”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gios.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

- przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

- Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Okres przechowywania danych:

- czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

- Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

 

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

 

Do pobrania WZORY OŚWIADCZEŃ:

- Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij