Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Kierownik w ZUS

Opublikowano: 2019-05-14 18:55:53, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW, TARNOBRZEG.

 

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Inspektoratu ZUS w Tarnobrzegu

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- minimum 4 lata stażu pracy

- minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu jednostką/komórką organizacyjną

- minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołami pracowniczymi

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ubezpieczenia społeczne, ekonomia, zarządzanie)

- studia podyplomowe ( ubezpieczenia społeczne, zarządzanie)

- minimum 2 lata pracy związanej z zarządzaniem samodzielną jednostką organizacyjną

 

Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- znajomość metod i środków ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

- znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- znajomość przepisów Kodeksu Pracy

- znajomość zasad rejestracji korespondencji w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną

- znajomość przepisów w zakresie udostępniania informacji

- znajomość zasad przygotowywania dokumentacji do przekazania do archiwum

- znajomość technik obsługi klienta

- umiejętność zarządzania przepływem informacji

- umiejętność negocjacji, rozwiązywania konfliktów

- umiejętność zarządzania zmianami

- umiejętność kierowania, planowania i organizacji pracy podległego zespołu pracowników

- umiejętność współpracy z innymi oraz radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

- znajomość technik motywowania pracowników

- znajomość etapów procesu podejmowania decyzji

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

- umiejętność delegowania uprawnień

- umiejętność prowadzenia prezentacji

- chęć poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia organizację pracy inspektoratu w zakresie obsługi płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły wyższej) i doświadczenie zawodowe.

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 24 maja 2019 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 217

Kontakt telefoniczny 17-8675217 lub 17-8675032

 

Dodatkowe informacje

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy

- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana

- proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę merytoryczną oraz rozmowę kwalifikacyjną

- miejsce wykonywania pracy:

Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 145 D

39-400 Tarnobrzeg

 

Warunki pracy

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wymagana klauzula

 

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij