Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Informatyk w GDDKiA

Opublikowano: 2018-07-19 18:33:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Praca w Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 30866 z dnia 19.07.2018 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: informatyki

w Wydziale Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

Oddział GDDKiA w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- trzynaste wynagrodzenie,

- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

 

ZAKRES ZADAŃ

- administrowanie wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale i podległych Rejonach i Biurach Budowy (komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe LAN/WAN i teleinformatyczne /łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp./) w celu ich właściwego i optymalnego wykorzystania. Realizacja zadań jest wspomagana oprogramowaniem specjalistycznym do monitoringu, ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobów – Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager), ESET Remote Administrator, VMware vSphere Hypervisor, PCinfo Magic Eye/e-Audytor, CommVault Simpana, Prawidłowe wykonywanie niniejszego zadania wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych,

- wyposażanie pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA standardami, instaluje dodatkowe podzespoły komputera i jego peryferia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu modernizacji sprzętu. Realizacja zadań jest wspomagana oprogramowaniem specjalistycznym do monitoringu, ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobów – Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager), ESET Remote Administrator, Prawidłowe wykonywanie niniejszego zadania wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych,

- wspomaganie użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA wiedzą techniczną niezbędną w celu ich właściwego wykorzystania,

- wykonywanie oraz koordynacja napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników w Oddziale – samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizowanego serwisu w celu ich sprawnego funkcjonowania. Nadzoruje, koordynuje, ewidencjonuje i rozlicza prace zewnętrznych firm serwisowych,

- instalowanie i aktualizacja niezbędnego oprogramowania systemowego, biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników (przykładowo: system Microsoft Windows, Microsoft Office, program antywirusowy, itd.) w celu zapewnienia sprawności użytkowanego sprzętu,

- zapewnianie maksymalnego bezpieczeństwa systemów, danych (systematycznie dokonuje archiwizacji danych gromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) – stosownie do posiadanych środków i możliwości w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowanych programów i systemów,

- udział w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonywanie oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu komputerowego,

- pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych w celu zapewnienia ochrony teleinformatycznej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze informatyki

- prawo jazdy kat.B,

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

- wiedza specjalistyczna, bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego oraz systemów z rodziny Windows, problematyki sieciowej i telekomunikacyjnej,

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe informatyczne

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w obsłudze programów administracyjnych

- ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego

- bardzo dobra znajomość systemów Windows:XP/7/8/8.1/10, Server 2008/2012/2016; urządzeń aktywnych Cisco, Brocade, Linksys, 3Com, itp. Posiadanie certyfikatów z w/w dziedziny wiedzy

- znajomość oprogramowania narzędziowego (np. Microsoft SCCM, ESET Remote Administrator, VMware vSphere Hypervisor, PCinfo Magic Eye/e-Audytor), wspomagającego zarządzanie - w szczególności SAP

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 30.07.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

- Oddział w Rzeszowie

- ul. Legionów 20

- 35-959 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 z późn.zm.) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rzeszow.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij