Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Będą dotacje na restrukturyzację małych gospodarstw

Opublikowano: 2018-05-21 13:08:40, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. \\n

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

 

Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia - w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy, by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany jest również, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

 

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

- I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł.),

- II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł.).

 

Premia przyznawana jest na operację:

- obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie polegającej na:

- przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz

- udziale w szkoleniach, lub

- korzystaniu z usług doradczych, lub

- udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

- realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa, która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro lub co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

 

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

 

Inwestycje w środki trwałe:

- nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

- mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;

- w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

 

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

- prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

- prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

 

Kolejność przysługiwania pomocy:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

- rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);

- kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);

- wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);

Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

- powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,

- 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,

- 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

- wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;

- zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;

- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

 

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

- rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

- rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy

- złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij