Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Czy inwestycje omijają powiat lubaczowski?

Opublikowano: 2015-08-21 21:38:22, przez: admin, w kategorii: Polityka

PODKARPACKIE. Polemika polityków PSL i PiS.

Roztocze, koniec czerwca 2015. Fot. Dorota Zańko

Roztocze, koniec czerwca 2015. Fot. Dorota Zańko

 

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego: poseł Mieczysław Kasprzak i starosta lubaczowski Józef Michalik uważają, że wschodnia część województwa podkarpackiego, a konkretnie - powiaty: lubaczowski, jarosławski, przeworski, przemyski odczuwają dyskryminację i brak środków na rozwój

- Kiedyś, gdy marszałkami byli przedstawiciele PSL, środki były kierowane mniej więcej proporcjonalnie – uważa poseł Kasprzak. - W tej chwili wschodnia część wojewóztwa odczuwa, że jest dyskryminowana. W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym nie ma zbyt wielu inwestycji.

Obydwa apelowali, by wziąć pod uwagę, że potrzeby regionu przemyskiego - najuboższego w Polsce - są duże.

- Przydałby się kontrakt dla dawnego województwa przemyskiego, by wyciągnąć nas z biedy - mówił starosta lubaczowski, nawiązując do rządowego kontraktu dla Śląska.

Jego zdaniem brak inwestycji to kara za wpływy PSL w tym regionie. Dodał, że

Walczyliśmy o linię kolejową Munina-Hrebenne, ale ten odcinek nie będzie robiony – mówi Józef Michalik. - Aż trzy obwodnice są w planach, ale za śmieszne pieniądze. Nie wiem czy za 10 mln zł uda się mot wybudować przez Lubaczówkę na bagnistym terenie. Kosz obwodnicy Mielca to 155 mln zł. Niektóre inwestycje przekraczają kadencję obecnego zarządu.

 

Zarzuty ludowców odpierał w piątek marszałek Władysław Ortyl

- Tak intensywnych działań dla Roztocza i powiatu lubaczowskiego, jak to ma ostatnich latach są prowadzone jeszcze do tej pory nie było.

Ocenił, że wypowiedzi Mieczysława Kasprzaka i Józefa Michalika to kampania wyborcza.

Przypomniał, że w planach na najbliższe lata są obwodnica Oleszyc, Cieszanowa i Lubaczowa – łącznie mają one kosztować prawie 100 mln zł.

- Przetargi ruszą już w tym roku, wiemy, że ich brak doskwiera ludności – mówił marszałek Ortyl.

Kolejne wymienione rpzez marszałka inwestycje to połączenie do weekendowe do Zamościa, czy też zjazd a autostrady do Korczowej, co pozwoli dostać się szybko na A4 także z Lubaczowa.

- Starosta podpisał porozumienie w tej sprawie i to jedyna rzecz, w którą się zaangażował – komentował marszałek. - Powiat lubaczowski nie posiada dróg krajowych, dlatego my jesteśmy aktywnym graczem w inwestycjach drogowych. Współpracujemy z samorządami, gminnymi.

 

 

 

 

 

Marszałek zapewnił także, że Roztocze jest promowane jako atrakcja turystyczna Podkarpacia na równi z Bieszczadami. Przekazał też dziennikarzom listę inwestycji drogowych wykonanych w 2014 roku w powiecie lubaczowskim oraz plany dotyczące lat 2015-2020.

 

Zadania zrealizowane w roku 2014 na terenie powiatu lubaczowskiego

1. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne, odcinek Prusie – Gr. Województwa. W roku 2014 wydatkowano kwotę 2 821 207,04 zł. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w miejscowości Lubaczów ul. Mickiewicza. Wartość szacunkowa zadania zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim wynosiła 300.000,00 zł. Na realizację zadania Miasto Lubaczów udzieliło dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł. Wartość zadania po przetargu wyniosła 290.048,67 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 231 mb chodnika. Realizację zadania zakończono w miesiącu grudniu 2014 roku.

3. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Dachnów-Lubaczów-gr. państwa w miejscowości Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła – 42 013,17 zł. Wartość zadania po przetargu wyniosła – 40 138,22 zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014r.

4. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce – Lubaczów - Hrebenne w miejscowości Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 410 000,00 zł, Wartość zadania po przetargu wyniosła – 342 192,17 zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014r.

5. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów”.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 118 358,80 zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

 

NOWY RPO – WSTĘPNA LISTA

W latach 2014 – 2020 na terenie powiatu lubaczowskiego - na wstępnej liście projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WP znajdują się następujące zadania na łączną kwotę prawie 100 mln zł.

 

1.budowa obwodnicy Oleszyce i Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec (I etap do 2018)

stadium: opracowane PFU

planowane zakończenie robót: 2018

orientacyjny koszt: 20,00 mln (wkład Województwa: 3,00 mln)

SDR 2010: 3 846 poj./dobę

długość: 5,0 km (Skrzyżowania – 2 ronda, most na rzece)

2.PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 867 NA ODCINKU OD OLESZYC DO LUBACZOWA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY OLESZYC (I etap do 2018)

stadium: opracowane PFU

orientacyjny koszt: 17,00 mln (wkład województwa: 2,55 mln)

SDR 2010: 3 846 poj./dobę

długość: 5,0 km (budowa nowej drogi- 0,9km, wzmocnienie istniejącej na dł. 4,1km)

3.BUDOWA OBWODNICY LUBACZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 866 DACHNÓW –LUBACZÓW–GRANICA PAŃSTWA (I etap do 2018)

stadium: przygotowane PFU

orientacyjny koszt: 10,00 mln (wkład Województwa: 1,50 mln)

SDR 2010: 3 846 poj./dobę

długość: 3,5 km ( 1 rondo, budowa mostu w Lubaczowie)

4.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 JAROSŁAW–BEŁŻEC NA ODCINKU OD M. ZAPAŁÓW DO M. OLESZYCE (I etap do 2018)

stadium: opracowane PFU

przetarg: 2017; planowane zakończenie robót: 2020;

koszt: 15,00 mln (wkład Województwa: 2,25 mln)

SDR 2010: 2 058 poj./dobę

długość: 14,0 km (wzmocnienie istniejącej drogi w pasie drogowym, remont mostu na rzece Lubaczówka)

5.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 867 NA ODCINKU OD MIASTA LUBACZOWA DO MIEJSCOWOŚCI PRUSIE (III ETAP PO 2018 R.)

stadium: brak dokumentacji

przetarg: 2017; planowane zakończenie robót: 2020

koszt: 38,00 mln (wkład Województwa: 5,70 mln)

SDR 2010: 2 481 poj./dobę

długość: 25,0 km (wzmocnienie istniejącej drogi w pasie drogowym, lokalnie rozbudowa: skrzyżowania, brak obiektów inżynierskich)

6.PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa–Oleszyce–Granica Województwa – rozbudowa drogi w km 39+948-49+970 (odcinek Lubaczów–Basznia Górna dł. 10,022 km)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

W toku prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Podkarpackiego na lata 2014-20, zaprogramowano dodatkowe działania dla przyspieszania rozwoju obszarów, wymagających szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju, wśród których uwzględniono m.in. powiat lubaczowski.

Dla tych obszarów w ramach RPO WP 2014-2020 przewidziano preferencyjne wsparcie w ramach 6 osi priorytetowej – Spójność przestrzenna i społeczna oraz 7 osi priorytetowej – Regionalny rynek pracy, obejmujące:

wsparcie uzdrowisk oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i uzdrowiskowe,

kompleksową rewitalizację,

infrastrukturę edukacyjną,

aktywizację osób bezrobotnych,

rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poza w/w preferencjami terytorialnymi, planowane do realizacji projekty na terenie powiatu lubaczowskiego (w tym projekty jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących jedną z głównych grup beneficjentów Programu) będą mogły uzyskać wsparcie w trybie konkursowym w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań RPO WP 2014-2020.

 

OBSZARY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA

- 11 POWIATÓW: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, LUBACZOWSKI, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

 

- OK. 84,5 MLN EURO w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna (priorytety inwestycyjne: PI 8b, PI 9b, PI 10) oraz Osi Priorytetowej 7 Regionalny rynek pracy (priorytety inwestycyjne: PI 8i, PI 8iii) zostanie przeznaczonych na te 11 powiatów tj. ok. 4% całkowitej alokacji RPO WP 2014-2020

 

Ww. obszary zostały wyznaczone w oparciu o wskaźniki sumaryczne dotyczące terenów o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe. Charakteryzuje je wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie, słaby poziom rozwoju przedsiębiorczości, duży odsetek osób o niskim poziomie wykształcenia i niskich kwalifikacjach zawodowych, niewysoki poziom dochodów budżetów lokalnych, a w efekcie mała ilość zrealizowanych inwestycji oraz słabe wyposażenie infrastrukturalne.

W województwie zidentyfikowano również 8 biegunów wzrostu: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola (Miejskie Obszary Funkcjonalne – MOF).

 

Działania promocyjne

 

Fundusze Europejskie 2014 rok (ok. 300 tys. zł)

kampania informacyjno – promocyjna RPO WP 2007-2013 (czerwiec-sierpień 2014 r.) promowała również inwestycje zrealizowane na terenie powiatu lubaczowskiego (spoty w telewizji i radiu tj. Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Radio Eska Rzeszów, Radio RDN Małopolska, Radio Centrum, spoty w kinach na terenie woj. podkarpackiego, bannery na portalach internetowych – koszt 279 600,00 zł

wyjazd studyjny z przedstawicielami mediów (16-17 października 2014 r.) promował projekty zrealizowane z RPO WP 2007-2013, tj. Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gminy Lubaczów i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i renowacyjnej, Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów, Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie, Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie, etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie; po zorganizowanym wydarzeniu, w mediach, z których dziennikarze wzięli udział w wyjeździe, pojawiły się artykuły promujące dany teren – koszt 28 000,00 zł

w biuletynach informacyjnych (wydawanych cyklicznie od 2010 r.) „Inwestujemy w rozwój” ukazywały się artykuły promujące projekty zrealizowane na terenie województwa

 

 

Fundusze Europejskie 2015 rok (ok. 320 tys. zł)

organizacja wydarzeń promujących w Baszni Dolnej – Kresowa Osada (48 000,00 zł) oraz Narolu (12 000,00 zł) w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich w maju 2015 r.,

kampania informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie RPO WP 2007-2013, która miała miejsce w okresie kwiecień-maj 2015 r. promowała również inwestycje zrealizowane na terenie powiatu lubaczowskiego – koszt 199 000,00 zł

organizacja wydarzenia promującego w Baszni Dolnej – Kresowa Osada (57 000,00 zł) podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w sierpniu 2015 r.

 

Departament Promocji 2015 r (126 tys. zł)

Festiwal Kultury Pogranicza „Folkowisko 2015” – 4 000,00 zł

Cieszanów Rock Festiwal – 40 000,00 zł

I konferencja Promocji Regionu „Odkrywamy Roztocze Wschodnie” – ok. 14 500,00 zł

„Alaska daleko… Podkarpackie tuż, tuż” – 13 000,00 zł (oddział turystyki)

Kresowa OFFensywa Kulturowa wraz z Transgranicznym Forum Turystyki Kulturowej – 30 000,00 zł (oddział turystyki)

Planowane działania promocyjne:

Zawody Strongman Champions League (5-6 września 2015) – 25 000,00

Łączna kwota zaangażowana w działania promocyjne w Powiecie Lubaczowskim w samym tylko 2015 roku to prawie 500 tysięcy zł.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij