Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Zaawansowanie robót na Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce

Opublikowano: 2015-01-25 22:59:09, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Poniższą informację, poszerzoną o sprawy związane z pozyskaniem dofinansowanie i przetargiem otrzymali też radni wojewódzcy.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - projekt A.P.P. DOM

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - projekt A.P.P. DOM

 

Zakończono następujące prace:

- Konstrukcja żelbetowa całego budynku CWK wraz z wjazdami oraz kanałami wentylacyjnymi przy budynku • Montaż konstrukcji stalowej części kongresowej tj: - dach nad salą kongresową, - konstrukcja małej kopuły wraz z podwieszonymi schodami, - fasada sali kongresowej, podpory ściany wschodniej, - konstrukcja mocowania ścianek przeszklonych przeciwpożarowych wewnątrz budynku, - podesty w szachtach technologicznych, - konstrukcja windy, - podkonstrukcja dachu na połączeniu części kongresowej i wystawienniczej, konstrukcja sceny oraz widowni, - konstrukcja stalowa pod wyposażenie sali kongresowej, - konstrukcja śmietnika przy obiekcie. Nie wykonano jedynie tzw. łącznika fasady pomiędzy częścią kongresową, a wystawienniczą. • Zakończono prace związane z wykonaniem sieci zewnętrznych w otoczeniu obiektu oraz montaż gazociągu średniego ciśnienia, • Zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania w części kongresowej z wyjątkiem części instalacji podposadzkowej I piętra oraz parteru, • Wykonano instalacje elektryczne podtynkowe w części kongresowej budynku, • Wykonano instalacje elektryczne podtynkowe w części kongresowej budynku, • Zakończono większość ścian murowanych wewnątrz budynku, • Zakończono fasadę aluminiowo-szklaną „odwróconego stożka” tj. części kongresowej obiektu.

Roboty budowlane rozpoczęte:

- Wykonano przekrycie dachu do warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Pozostałe warstwy przekrycia tj. druga warstwa papy oraz blacha pokrycia zostaną wykonane w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. gdy temperatura otoczenia nie będzie niższa niż +10 stopni Celsjusza,

• Kontynuowane są poprawkowe malarskie konstrukcji stalowej części kongresowej (w sprzyjających warunkach atmosferycznych), • Rozpoczęto montaż instalacji tryskaczowej pod małą kopułą części kongresowej,

• Rozpoczęto montaż instalacji wody zimnej w budynku,

• Rozpoczęto montaż rurociągów instalacji ciepła technologicznego na poziomie piwnic,

• Kontynuowane są prace związane z wykonaniem oświetlenia małej kopuły,

Trwa wykonywanie instalacji teletechnicznych we wnętrzu obiektu,

• Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem ślusarki aluminiowo-szklanej małej kopuły,

• Wykonywane są prace tynkarskie na wszystkich kondygnacjach części kongresowej,

• Trwa wykonywanie posadzek cementowych w budynku.

 

Zaawansowanie finansowe i płatności

Według Wystawionych Przejściowych Świadectw Płatności na koniec miesiąca grudnia 2014 wartość wykonanych robót wynosi 39 026 499,35 zł, natomiast zapłaconych faktur wynosi 36 455 528,70 zł. Niezapłacona jest jedna faktura za miesiąc grudzień 2014 z dnia 08.01.2015 r. na kwotę 2 570 970,65 zł. , której termin przypada na dzień 07.02.2015 r.

W dniu 1 października 2014 r. Generalny Wykonawca przedłożył Wniosek o Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności nr 07/2014 na kwotę 4 294 891,38 zł netto, tj. 5 282 716,40 zł brutto. Zespół Inżyniera Kontraktu po szczegółowej analizie skorygował powyższą wartość o kwotę 1 990 945,70 zł netto, tj. 2 448 863,21 zł brutto. Ostatecznie Przejściowe Świadectwo Płatności 07/2014 zostało wystawione na kwotę 2 303 945,68 zł netto, tj. 2 833 853,18 zł brutto. Powodem wystawienia PŚP nr 07/2014 na niższą kwotę niż wnioskował Wykonawca był przede wszystkim fakt, że GW wnioskował o zapłatę za materiały i wyroby niewbudowane oraz że nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących konstrukcji stalowej części kongresowej (tj. deklaracji właściwości użytkowych).

W dniu 13.10.2014 r. Generalny Wykonawca wezwał Zamawiającego/IK do ponownego wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę przedstawioną we Wniosku z dnia 1 października 2014 r.

W odpowiedzi, 14 października 2014 r. do biura GW zostało przedłożone Stanowisko IK/Zamawiającego dotyczące ponownego wezwania. W piśmie tym Zamawiający/IK poinformował, że PŚP nr 07/2014 zostało wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, dlatego też GW nie może domagać się wykonania korekty w/w dokumentu. Ponadto w celu dokonania zapłaty za wykonane Roboty, GW powinien załączyć wymaganą prawem dokumentację towarzyszącą.

15 października 2014 r. w powyższym temacie, odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, podczas którego jednym z tematów była kwestia wystawienia PŚP za miesiąc wrzesień. Pełnomocnik poinformował, że nie dokonano zapłaty za materiały niewbudowane oraz że nie zostały uwzględnione Roboty, na które GW nie przedłożył dokumentów potwierdzających prawidłowość ich wykonania (deklaracji właściwości użytkowych). Marszałek poinformował, że w przypadku dostarczenia przez GW brakujących dokumentów, należy skorygować wystawione PŚP, na podstawie którego GW wystawi korektę faktury i otrzyma zapłatę za wszystkie elementy wbudowane.

17 października 2014 r. przedstawiciele Zamawiającego/IK wraz z przedstawicielami GW ponownie omówili wystawione Przejściowego Świadectwa Płatności nr 07/2014 za miesiąc wrzesień 2014. Prezes Best Construction Sp. z o.o. – Jacek Pięta domagał się skorygowania wystawionego dokumentu, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o wystawienie PŚP. Zamawiający/IK poinformował, że zażądał od GW przedłożenia deklaracji właściwości użytkowych na wykonaną część konstrukcji stalowej części kongresowej, jednak GW do dnia dzisiejszego nie złożył wymaganych dokumentów. W odpowiedzi na powyższe Prezes Jacek Pięta przedstawił „deklaracje zgodności elementów i zestawów elementów konstrukcji”, twierdząc, że przez cały czas był w ich posiadaniu, jednakże nikt się ich nie domagał. W związku z tym Asystent inspektora nadzoru – Tomasz Maciaszek przeglądnął w/w dokumenty stwierdzając, że odpowiadają one żądanej od GW deklaracji właściwości użytkowych. Zaznaczył, że przedstawiona dokumentacja ma inną nazwę, ale merytorycznie obejmuje to samo, dlatego uznaje je za wystarczające.

Z racji otrzymania dokumentów – Deklaracji Zgodności Elementów i Zestawów Elementów Konstrukcji przez Inspektora Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej w wersji elektronicznej, które były w posiadaniu GW, a odpowiadały żądanej od GW deklaracji właściwości użytkowych, w dniu 22 października 2014 Zamawiający/IK złożył do GW Korektę Przejściowego Świadectwa Płatności nr 7/2014 na kwotę netto 568 375,24 PLN, tj. brutto 699 101,54 PLN uznając konstrukcję stalową części kongresowej wmontowaną na budowie CWK, nie uznając natomiast zawartych we Wniosku o Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności nr 7/2014 elementów przywiezionych na teren budowy a niewbudowanych.

W dniu 30.11.2014 r. otrzymano od GW Wniosek o Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności nr 09/2014 na kwotę 3 420 860,42 zł netto, 4 207 658,32 zł brutto. Zespół Inżyniera Kontraktu po szczegółowej analizie skorygował powyższą wartość, wystawiając Przejściowe Świadectwo Płatności nr 09/2014 na kwotę 3 070 657,19 zł netto ,tj. 3 776 908, 34 zł brutto. W opinii Generalnego Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności nr 09/2014 zostało bezpodstawnie pomniejszone o kwotę 134 443,83 zł brutto, co stanowi brak zapłaty za roboty związane z wykonaniem prefabrykacji konstrukcji stalowej łącznika fasady miedzy częścią kongresową a wystawienniczą, dostarczonej na budowę. Powyższy element konstrukcji został wykonany w wytwórni i przywieziony na teren budowy, jednak nie został wbudowany. W związku z powyższym, Zamawiający/IK, opierając się na opinii prawnej przygotowanej przez radcę Prawnego Wiesława Durdę, według której w świetle zawartego Kontraktu na budowę CWK nie ma możliwości prawnych do płatności na rzecz Wykonawcy za Urządzenia i Materiały przed ich wbudowaniem, nie mógł dokonać płatności za cały powyższy zakres Robót wnioskowany przez GW.

W związku z brakiem zapłaty za roboty związane z wykonaniem prefabrykacji konstrukcji stalowej łącznika fasady miedzy częścią kongresową a wystawienniczą, GW 19.12.2014 r. wystawił fakturę na kwotę 134 443, 83 zł brutto. Urząd Marszałkowski zwrócił się z pismem w kwestii płatności za w/w fakturę do Jednostki Realizującej Projekt, jednak po otrzymaniu negatywnej opinii , odesłał fakturę do GW.

Faktura za I kwartał 2014 r. wymagała poprawy (brak oryginałów oświadczeń oraz błędy rachunkowe) i została zwrócona wraz z załącznikami do wykonawcy. W dniu 14 maja 2014 r. wykonawca przedłożył wymagany kompletem dokumentów. Ostatecznie faktura została zapłacona 7 dni po terminie płatności, jednak z uwagi na błędy po stronie wykonawcy nie zostały naliczone odsetki karne za nieterminowe wykonanie płatności. Faktura za kwiecień 2014 r. wymagała poprawy (brak Wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności) - zapłacona Faktura za maj 2014 r. – zapłacona Faktura za czerwiec 2014 r. - zapłacona Faktura za lipiec 2014 r.- zapłacona Faktura za sierpień 2014 r. - zapłacona Faktura za wrzesień 2014 r.- zapłacona Faktura za październik 2014 r.- zapłacona Faktura za listopada 2014 r.- zapłacona Faktura za grudzień 2014 r.- niezapłacona, termin płatności 07.02.2015 r. Nie występują zaległości płatnicze. Faktury za roboty budowlane realizowane są na bieżąco.

Wartość prac wykonanych na koniec grudnia 2014 stanowi 31,75 % kwoty całkowitej. W oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 10.03.2014 r. procentowe zrealizowanie założonego planu wynosi 62,12 %. Z powyższego wynika, że na dzień 31.12.2014 r. opóźnienie realizacji inwestycji wynosi 37, 88 %.

 

 

Problem konstrukcji stalowej części wystawienniczej

G łównym problemem, który pojawił się podczas realizacji inwestycji budowy CWK jest wykonanie konstrukcji stalowej części wystawienniczej.

W kwietniu 2014r. Konsorcjum firm: Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. wystosowało pismo, jakoby istniały wady w dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK, które nie pozwalają mu na realizację kontraktu w tym zakresie, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu obiektu.

Zamawiający/IK o wątpliwościach Wykonawcy natychmiast poinformował projektantów konstrukcji, którzy dokonali sprawdzenia swoich obliczeń i szczegółowo przeanalizowali wytknięte przez Konsorcjum poszczególne rzekome nieprawidłowości. Dnia 7 i 20 maja 2014 zespół projektowy potwierdził prawidłowość projektu konstrukcji stalowej dużej kopuły CWK, o czym niezwłocznie powiadomiono Wykonawcę. Mimo, że jego obawy, w opinii projektantów konstrukcji, okazały się bezzasadne, nie przystąpił do wykonywania konstrukcji stalowej części wystawienniczej.

W dniu 31.07.2014 r. Zamawiający/Inżynier Kontraktu wydał Wykonawcy polecenie realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową.

Dnia 04.08.2014r. Wykonawca ponownie powiadomił Zamawiającego/IK o błędzie w Dokumentacji Projektowej konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK, powołując się na opinię jednego z profesorów.

W dniu 22.08.2014 r. przekazano Wykonawcy rysunki konstrukcji stalowej z naniesionymi rewizjami. Wprowadzenie ich w dokumentacji wiązało się z podniesieniem temperatury krytycznej do 550°C dla konstrukcji stalowej. Parametr ten po przeprowadzeniu dodatkowych analiz i obliczeń został na prośbę GW podniesiony przez projektantów, z uwagi na trudną dostępność farb, które mogłyby posłużyć do zabezpieczenia konstrukcji przy temperaturze niższej.

W celu ostatecznego potwierdzenia poprawności projektu i wyeliminowania wszelkich wątpliwości, 02.09.2014 roku zlecono firmie Stal-Projekt Jadwiga Szlendak weryfikację projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji stalowej dużej kopuły obiektu CWK. Weryfikator - prof. Jerzy Szlendak ostatecznie zalecił niewielkie uszczegółowienia w rysunkach. Wynikały one z dodatkowego spełnienia wymagań stawianych przez europejskie normy do projektowania (eurokody). Wprowadzenie tych rewizji nie było obligatoryjne, ponieważ obiekt CWK projektowany był w roku 2012, kiedy to obowiązywały polskie normy, których wymagania były całkowicie spełnione. Uszczegółowienia wynikały jedynie z chęci ułatwienia wykonawcy realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej, poprzez zamianę niektórych trudno dostępnych handlowo elementów rurowych, na profile znajdujące się w bieżącej produkcji. Pozostałe uszczegółowienia dotyczą tak drobnych spraw, jak dodatkowe komentarze i opisy wprowadzone na rysunkach.

Ostatecznie weryfikacja potwierdziła bezpieczeństwo konstrukcji poprzez wykazanie prawidłowości założeń projektowych dotyczących schematów statycznych, stwierdzono stateczność ogólną konstrukcji, zweryfikowano obliczenia statyczne i nie wykazano przekroczeń nośności elementów konstrukcji, a także przeanalizowano procedurę obliczeń nośności elementów konstrukcji w sytuacji pożaru.

W dniu 23.12.2014r. Inżynier Kontraktu/Zamawiający wezwał GW do naprawy uchybień i przedłożenia programu naprawczego. Wykonawca dokumentem tym został zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni zaktualizowanego harmonogramu robót, uwzględniającego niezwłoczne przystąpienie do realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej oraz ukończenia inwestycji w terminie kontraktowym, tj. 19.12.2015r.

30.12.2014. GW udzielił pisemnej odpowiedzi na powyższe Wezwanie lekceważąc całkowicie Polecenie Inżynieria Kontraktu w dalszym ciągu kwestionując prawidłowość posiadanej dokumentacji projektowej.

12.01.2015r. Zamawiający/IK powiadomił Wykonawcę o pozytywnym wyniku weryfikacji.

W dn. 16.01.2015r. dostarczono Wykonawcy rysunki rewizyjne obejmujące wszystkie poprzednio przekazane rewizje, a następnie w dniu dzisiejszym (22.01.2015r.) Zamawiający przekazał GW powyższe rysunki w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w edytowalnej .dwg.

Z uwagi na to, że Wykonawca w dalszym ciągu nie wykazuje woli realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK w dniu dzisiejszym po raz ostatni Inżynier Kontraktu/Zamawiający wezwał go ponownie do naprawy uchybienia i przedłożenia programu naprawczego. W przypadku niedostarczenia zaktualizowanego harmonogramu potwierdzającego zakończenie realizacji inwestycji w terminie kontraktowym, tj. do 19.12.2015r. oraz niedokonania wyboru podwykonawcy konstrukcji stalowej do 29.01.2015r. nastąpi wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK.

W związku z sygnalizowanym problem przez GW dotyczącym braku możliwości zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK w maju 2014 Zamawiający/IK rozpoczął na własną r ękę poszukiwanie farby ogniochronnej umożliwiającej zabezpieczenie w/w konstrukcji. Finalnie znaleziono system Interchar 212, który zdaniem Zamawiającego/IK nadawał się do zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowej części wystawienniczej CWK. W celu ostatecznego potwierdzenia przydatności w/w produktu dla potrzeb CWK, zlecono wykonanie ekspertyzy firmie Inbepo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Potwierdziła ona możliwość zabezpieczenia konstrukcji.

 

Operator Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego

14 maja 2014 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac zmierzających do wyłonienia operatora zarządzającego Centrum Wystawienniczo – Kongresowym. PARP zwraca uwagę, iż zgodnie ze wskaźnikami rezultatu określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu w 2016 roku powinna zostać osiągnięta określona liczba minimum 27 imprez wystawienniczych i konferencyjnych, w tym 17 lokalnych, 6 krajowych i 4 międzynarodowe.

W odpowiedzi Departament Rozwoju Regionalnego po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podkarpackiego oraz Radcą Prawnym Urzędu przesyła przedmiotowy Harmonogram. Jednocześnie podjęto następujące prace z tym związane

- 9 lipca 2014 r. - zawarcie umowy na obsługę prawną z Kancelarią Prawną Strykowski Wachowiak Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

- 16 lipca 2014 r. - Kancelaria Prawna przesyła opracowanie stanowiące rekomendację dotyczącą optymalnego dla Województwa Podkarpackiego modelu wyboru operatora, którego zadaniem będzie zarządzanie obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowym.

- 26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 387/9194/2014 powołuje komisję ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór operatora CWK 2 września 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamieszono ogłoszenie na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego. Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji przypadał na dzień 20 października 2014 r.

- 20 października 2014 r. Do Zamawiającego wpłynął jeden wniosek o udział w postępowaniu od firmy HKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z podmiotem tym prowadzone są rozmowy i negocjacje w sprawie zawarcia umowy koncesji, której podpisane planowane jest na marzec 2015.

W ramach projektu pn.: Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” przewidziane są również zakupy wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Celowym jest uzgodnienie zakresu rodzaju wyposażenia z podmiotem, który w przyszłości będzie operatorem CWK. Przybliżony termin wszczęcia postępowań przetargowych na wspomniany zakup wyposażenia przewidziany jest na koniec I kwartału 2015r.

 

Promocja projektu

- 12 listopada 2014 r. została uruchomiona strona internetowa projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”. Prace nad serwisem CWK trwają bezustannie, jest on na bieżąco udoskonalany i poszerzany o nowe funkcjonalności. W chwili obecnej realizowany jest II etap przedmiotu umowy. Na dzień 22 stycznia 2015 statystyki zarejestrowały aż 26 525 odwiedzin.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij