Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Wzrósł zysk Firmy Oponiarskiej Dębica

Opublikowano: 2014-08-27 20:34:46, przez: admin, w kategorii: Firmy

DĘBICA. Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2014 roku.

Fot. Dębica SA

Fot. Dębica SA

 

W pierwszym półroczu 2014 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 mld 028,8 mln zł, czyli o 1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Za sam drugi kwartał odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,7 proc. r/r. Natomiast zysk netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 82,4 mln zł, czyli aż o 60,9 proc. więcej niż za pierwsze półrocze ubiegłego roku, głównie dzięki zwiększeniu efektywności kosztów produkcji.

- Dobre wyniki finansowe spółki w pierwszym półroczu są efektem sprawnego systemu zarządzania w obszarze produkcji, szczególnie wysokiej efektywności kosztowej. Co więcej, na wyższe przychody ze sprzedaży oraz zysk netto wpłynęła także sprzedaż opon do odbiorców spoza Grupy Goodyear – powiedział Stanisław Cieszkowski, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. + To dowód na konkurencyjną ofertę naszej spółki, zarówno w kontekście ceny, ale przede wszystkim wysokiej jakości opon produkowanych w Dębicy, takich marek, jak Goodyear, Dunlop, Fulda czy Dębica.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear wyniosła 894,5 mln zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż w 2013 roku. Z kolei, sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 134,3 mln zł, czyli o 13,8 proc. więcej r/r. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2014 roku stanowiła 86,9 proc. sprzedaży ogółem wobec 88,4 proc. w pierwszym półroczu 2013 roku. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 109,3 mln zł, a marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 7,0 proc. do 12,2 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 31,4 mln zł, a marża na tym poziomie zysku wzrosła z 18,3 proc. do 23,4 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 140,8 mln zł, a marża w relacji do przychodów wyniosła 13,7 proc. Dla porównania, w 2013 roku zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniósł 84,4 mln zł, a marża w relacji do przychodów wyniosła 8,3 proc. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży był możliwy dzięki obniżce kosztów produkcji. Jednostkowe koszty produkcji zostały zmniejszone o 11,5 proc. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 54,2 mln zł, czyli o 30,9 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 5,3 proc. wobec 4,1 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 8,6 mln zł i był niższy o 7,3 mln zł niż w pierwszym półroczu 2013 roku, głównie z powodu kosztów restrukturyzacji w wysokości 5,5 mln zł oraz kosztów złych długów wynoszących 1,4 mln zł. Koszt aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych jest niższy o 0,6 mln zł r/r. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 77,9 mln zł, tj. o 36,3 mln zł więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 7,6 proc. wobec 4,1 proc w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Działalność finansowa Spółki przyniosła stratę w wysokości 2,3 mln zł, wobec zysku w wysokości 4,2 mln zł w analogicznym półroczu 2013 roku. Różnice kursowe wygenerowały koszty w wysokości 1,7 mln zł, wobec przychodów w wysokości 4,6 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Wartość odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniosła 0,7 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,8 mln zł. Odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 1,9 mln zł, a koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,2 mln zł.

Zysk brutto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 75,6 mln zł, tj. o 65,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ spółka rozliczyła ulgę w podatku dochodowym w kwocie 17,5 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 6,8 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł minus 6,8 mln zł.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniósł 82,4 mln zł, o 60,9 proc. więcej niż za pierwsze półrocze 2013 roku.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od 2013 roku jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do 2017 roku. Kwota należnej ulgi podatkowej na 30 czerwca 2014 roku wynosi 103,9 mln zł w wartości nominalnej oraz 73,3 mln zł w wartości zdyskontowanej. Na chwilę obecną, w ocenie Zarządu, nie istnieje ryzyko braku możliwości wykorzystania przez Spółkę przyznanego limitu.

Na koniec czerwca 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 836,0 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza o 15,5 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 28,3 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 42,3 mln zł. Likwidacje zmniejszyły rzeczowy majątek trwały o 1,5 mln zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyniosły 1,7 mln zł i zmniejszyły się o 0,1 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 730,2 mln zł i wzrosły o 154,1 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku.

Należności krótkoterminowe wyniosły 425,7 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 88,3 mln zł, co wynika ze zwiększonej sprzedaży opon w drugim kwartale. Wartość zapasów wzrosła o 6,2 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 187,5 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 57,8 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 32,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 75,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 19,9 mln zł i wzrosły o 14,8 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 1,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego.

Łącznie aktywa spółki wzrosły o 138,6 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku.

Na koniec czerwca 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 608,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 113,9 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 8,5 mln zł, w tym o 6,8 mln zł z tytułu podatku odroczonego. Długoterminowe zobowiązania z tytułu rat leasingowych obniżyły się o 0,2 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 80,9 mln zł, w tym o 47,0 mln zł z tytułu dywidendy. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 40,5 mln zł. O 19,5 mln zł wzrosły też zobowiązania z tytułu VAT i o 10,7 mln zł zobowiązania z tytułu dywidendy.

Na koniec czerwca 2014 roku kapitał własny spółki wynosił 959,8 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 24,7 mln zł, ponieważ dywidenda do wypłaty za 2013 rok wynosi 57,7 mln zł, a zysk netto za I półrocze 2014 roku 82,4 mln zł.

Wybierz studia w WSPiA

W pierwszym półroczu 2014 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 92,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 124,7 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 21,8 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,3 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 0,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 123,2 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 48,9 mln zł. Na pożyczkę do podmiotu powiązanego przeznaczono 75 mln zł, od której uzyskano 0,7 mln zł odsetek.

Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,2 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,3 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosły minus 32,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku o 32,2 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec 2013 roku do 92,6 mln zł na koniec czerwca 2014 roku.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij