Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik - oferta zatrudnienia

Opublikowano: 2024-06-20 15:07:03, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

 

Ogłoszenie nr 139165 / 20.06.2024

 

Starszy Specjalista

Do spraw: realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Wydziale Polityki Społecznej (S/I//79)

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Wynagrodzenie zasadnicze 5300,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

nadzoruje realizację zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, w tym egzekwuje wykonanie wniosków i kontrolę realizacji wystąpień pokontrolnych,

kontroluje wykonywania zadań przez nadzorowane jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeprowadza ocenę pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

wykonuje czynności kontrolne wynikające z resortowych/rządowych programów w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wykonywanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Znajomość przepisów ustaw: wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, służbie cywilnej, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Znajomość obsługi programów: MS Word i MS Excel.

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Ruchomy czas pracy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

- praca w pozycji siedzącej,

- wyjazdy służbowe,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.

Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 178671210

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj stażu pracy).

Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 28 czerwca 2024

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 139165" na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

lub przez EPUAP na adres skrytki

/PUWRzeszów/Skrytka ESP

Dokumenty należy złożyć do: 28.06.2024

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Wybierz studia w WSPiA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka15, 35-959 Rzeszów;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie kodeksu pracy oraz ustawy o służbiecywilnej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy;4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Niepodanie danych osobowychuniemożliwi załatwienie sprawy;5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:- podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ichprzetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Wojewody (NIK, KAS, CBA, Prokuratura,sądy),- podmioty wykonujące zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznegosystemu zarządzania dokumentacją e-Dok (Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie),- podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą byćwykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;6) przysługuje Pani/Panu prawo do:- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,- żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnieniajeśli są niekompletne,- żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myślobowiązujących przepisów,- żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tymprofilowaniu;8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i EuropejskimObszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania zpraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wPodkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /PUWRzeszow/SkrytkaESP lub /PUWRzeszow/skrytka3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,4) osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesieniaskargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wzory oświadczeń
 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij