Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Urzędnik cywilny w policji

Opublikowano: 2024-05-19 21:00:07, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

35-036 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 30

Ogłoszenie nr 137799 / 17.05.2024

 

Starszy Specjalista

Do spraw: świadczeń pieniężnych dla policjantów w Wydziale Inwestycji i Remontów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

Ustala uprawnienia i przygotowuje decyzję oraz całość dokumentacji związanej z przyznaniem lub zwrotem równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego dla policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, OPP, SPKP i sporządza listy wypłat w programie SWOP.

Opiniuje podania i przygotowuje propozycje w sprawach wykupu zajmowanych lokali mieszkalnych przez emerytów, rencistów policyjnych.

Weryfikuje pod względem merytorycznym i finansowym oraz nalicza w programie SWOP równoważnik pieniężny za brak i remont lokalu mieszkalnego dla wybranych jednostek garnizonu podkarpackiego i CBŚP.

Planuje i ewidencjonuje comiesięczne zapotrzebowanie na wydatki budżetowe na świadczenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. pomocy finansowej, równoważników pieniężnych za remont i brak lokalu mieszkalnego dla garnizonu podkarpackiego.

Przyjmuje strony - policjanci w sprawach wypłat równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, emeryci, osoby z zewnątrz.

Sporządza sprawozdania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Zakłada i prowadzi teczki i karty mieszkaniowe policjantów KWP, OPP, SPKP pobierających równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego.

Prowadzi rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego wydanych I instancji.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe- powyżej półtora roku pracy w administracji publicznej

Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego

Umiejętność interpretacji przepisów

Komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów

Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne

Przeszkolenie z obsługi programu SWOP

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Umowa o pracę

Stabilne zatrudnienie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Do składania ofert zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

List motywacyjny podpisz odręcznie.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych i innych żródłach informacji o podobnym charakterze.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja ofert pod względem formalnym

Test pisemny

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe, długość i rodzaj doświadczenia np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe przeszkolenie

 

Aplikuj do 27 maja 2024

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 137799"

na adres:

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 8212672 lub 47 8212806

Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2024

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzania o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

 

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO

 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:

 

a) listownie na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie;

 

b) e-mailowo na adres: iod.kwp@rz.policja.gov.pl

Wybierz studia w WSPiA

 

10. W przypadku jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij