Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Urzędnik – oferta pracy

Opublikowano: 2024-04-15 20:47:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT RZESZOWSKI.

Urzędnik w Urzędzie Miasta – oferta zatrudnienia

 

Podinspektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza

Obowiązki:

a)terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych ,

b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację,

c) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień , analiz finansowych, GUS- w zakresie danych płacowych ;

d) sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, dochodów do organu prowadzącego ,

e) sporządzanie list płac jednostek obsługiwanych oraz obsługa programu Płatnik, e-PFRON2,

f) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

g) przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków,

h) przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z głównym księgowym,

i) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

j) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych ,

 

Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) min. 6- letni staż pracy,

3) obywatelstwo polskie,

4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6) nieposzlakowana opinia,

7) odpowiedni stan zdrowia , pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

8) znajomość przepisów prawa oświatowego.

 

2. Preferowane kwalifikacje dodatkowe: 1) ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych; 2) wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub administracji; 3) min. 1- roczny staż w jednostkach sektora budżetowego; 4) znajomość zagadnień płacowych i kadrowych; 5) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych; 6) znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; 7) znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 8) znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw, 9) umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office), ze szczególnym uwzględnieniem programu arkusza kalkulacyjnego MS Office Excel, 1 0)znajomość programów finansowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych -preferowana znajomość programów firmy Vulcan, programu Płatnik, e-PFRON2, 11 )umiejętność analizy i syntezy informacji, 12)umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, 13)poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, 14)rzetelność, dokładność, terminowość, 15)obsługa urządzeń biurowych. Warunki pracy: a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzinny tygodniowy czas pracy, b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony, c) pakiet socjalny, d) praca na miejscu w Centrum Usług Wspólnych, Świlcza 164, e) praca biurowa z wykorzystaniem komputera

 

Dokumenty składane przez osoby zainteresowane muszą spełniać wymogi zgodnie z ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie z adresem zwrotnym, imieniem i nazwiskiem z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza”

Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza

36 - 072 Świlcza 164, w terminie do dnia: 10 maja 2024 r. do godz. 15.00

 

Wymagane dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika),

b) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy np. zaświadczen ie z zakładu pracy o zatrudnieniu),

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

h) własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg załącznika) ,

i) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia),

j) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

W marcu 2024 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

Do pobrania 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij