Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Urzędnik w ośrodku pomocy

Opublikowano: 2024-04-14 23:14:58, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik cywilny w jednostce wojskowej

 

SP.1102.1.8.2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent

w Dziale Świadczeń Rodzinnych I Alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: co najmniej średnie,

b) staż pracy: co najmniej 6-miesięczny staż pracy związany z problematyką świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość oraz umiejętność stosowania aktów prawnych:

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

aktów wykonawczych do ww. ustaw,

b) znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,

c) znajomość programu dziedzinowego dedykowanego do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, efektywność, kreatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,

e) komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres.

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:

a) prowadzenie spraw w zakresie postępowań: o świadczenia rodzinne, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o rzeszowski bon żłobkowy, o dodatek

osłonowy, w zakresie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu

Czyste Powietrze a w szczególności:

przyjmowanie, weryfikacja, analiza i uzupełnianie wniosków,

rejestrowanie na bieżąco w systemie informatycznym przyjętych wniosków,

wprowadzanie danych z wpływających wniosków do systemu informatycznego,

samodzielne pozyskiwanie danych z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia,

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

przygotowywanie projektów informacji o przyznaniu dodatku osłonowego,

przygotowanie projektów zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przedmiotowych świadczeń,

b) prowadzenie spraw w zakresie weryfikacji ustalonych już praw do ww. świadczeń oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w tym projektów decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

 

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) umowa o pracę na czas określony planowana od miesiąca maja 2024 r.,

b) pełny wymiar czasu pracy - system równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu,

c) miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 6,

d) budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na pierwszym piętrze budynku (brak windy, sanitariat niedostosowany dla potrzeb osoby z niepełnosprawnościami),

e) praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

f) obsługa urządzeń biurowo-technicznych i narzędzi informatycznych,

g) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem (wykonywana pod presją czasu) a także odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.

5. Oferujemy:

a) stabilne zatrudnienie,

b) możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

c) ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

d) terminowo wypłacane wynagrodzenie,

e) możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

f) dofinansowanie do zakupu okularów, soczewek lub szkieł kontaktowych,

g) możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

h) dofinansowanie do wypoczynku pracowników,

i) dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,

j) dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie co najmniej średnie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6-miesięczny staż pracy związany z problematyką świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego (kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia),

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

f) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim, cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” (decyduje data wpływu do MOPS).

9. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych, w tym zakresie, o którym mowa w pkt 7, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o czym zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

11. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

13. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl, telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
(art. 6

ust.1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane
do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać

odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające

wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.

d) Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).

e) Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych
kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów,

którzy
w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy
od dnia zatrudnienia wybranej osoby, następnie po upływie tego

terminu podlegają usunięciu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście
w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS
w

Rzeszowie - Dział Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3.
Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie podlegają komisyjnemu

zniszczeniu.

f) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem

profilowania.

g) Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

h) Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

i) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Do pobrania

2024.04.05 - Kwestionariusz - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Format:DOC,33 KB

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij