Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2024-02-22 20:32:04, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim. Oferta pracy

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale sprawozdawczości i monitorowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,

co najmniej trzyletni staż pracy,

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

znajomość przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,

znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027,

znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/ 1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

znajomość Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021- 2027 w Polsce,

znajomość Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027,

znajomość programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym (pakiet MS Office),

umiejętność pracy w zespole,

poczucie odpowiedzialności,

uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych,

umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,

obowiązkowość, sprawność, dokładność, terminowość wypełniania zadań,

formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,

umiejętność syntezy i analizy danych.

 

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

organizacja i obsługa prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz FEP 2021- 2027, w tym grup roboczych Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027,

przekazywanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania RPO WP 2014-2020 do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 oraz przekazanie końcowego sprawozdania z wykonania FEP 2021-2027 do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027,

przygotowywanie informacji o postępie we wdrażaniu FEP 2021-2027,

opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów programowych, tworzonych dla polityki spójności 2021-2027,

współpraca przy opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020/FEP 2021-2027, wzorów dokumentów, innej dokumentacji regulującej zasady realizacji Programu oraz przy udzielaniu odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie właściwości Departamentu,

współpraca z pozostałymi departamentami i oddziałami Urzędu oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z polityką spójności 2014-2020 oraz 2021-2027,

realizacja projektów pomocy technicznej,

kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie prowadzonej przez oddział dokumentacji.

 

Warunki pracy:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,

pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu styczniu 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale sprawozdawczości i monitorowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 lutego 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska- Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów, Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze.W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Do pobrania:

załącznik_nr_1__kwestionariusz.docx14.32 KB

załącznik_nr_2_oswiadczenia_2018.docx15.28 KB

załacznik_nr_3_oswiadczenie_2018.docx13.13 KB

załącznik_nr_4_oswiadczenieRODO.docx14.92 KB

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij