Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Praca w komendzie Straży Pożarnej

Opublikowano: 2024-02-13 19:49:06, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik cywilny w jednostce wojskowej

 

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w SEKCJI FINANSÓW

Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby: 1 stanowisko.

Nazwa stanowiska: STAŻYSTA, docelowo STARSZY SPECJALISTA.

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów.

Rodzaj rozkładu czasu służby: codzienny rozkład czasu służby.

Główne obowiązki na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1 . Zastępowanie głównego księgowego,

2. Sprawdzanie rachunków i innych dowodów do wypłaty pod względem formalnorachunkowym,

3. Klasyfikowanie na fakturach i dowodach księgowych wydatków budżetowych,

4. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z kasy,

5. Prowadzenie gospodarki kasowej,

6. Sporządzanie przelewów tytułem zapłaty za dostawy towarów i usług,

7. Sporządzanie rachunków i not obciążeniowych,

8. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

9. Sporządzanie sprawozdań i rozliczanie mandatów karnych

 

10. Prowadzenie ewidencji analitycznej w tym dokonywanie kwartalnych uzgodnień ewidencji analitycznej zapasów materiałów i wyposażenia w magazynie, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,

1 1 . Rozlicznie spisów z natury zapasów materiałów i wyposażenia, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.

12. Przygotowanie dokumentacji finansowo — księgowej celem przekazania akt do archiwum zakładowego,

13. Wprowadzanie danych, aktualizowanie oraz weryfikowanie danych już zawartych w systemie „Ft-Płace”,

14. Obsługa kancelarii ogólnej i sekretariatu w przypadku nieobecności sekretarki,

15. Obsługa programu „Płatnik” w obszarze realizowanych zadań określonych zakresem czynności.

 

Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełniać muszą, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.), następujące kryteria podstawowe:

1. Posiadać obywatelstwo polskie.

2. Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

3. Korzystać z pełni praw publicznych.

4. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

5. Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy kandydatów objętych ewidencją wojskową).

6. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (weryfikacja w dalszym etapie naboru do służby potwierdzona orzeczeniem Poradni Psychologicznej oraz orzeczeniem Podkarpackiej Rejonowej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych o przydatności do służby w PSP).

Z uwaqi na zakres przewidzianych do realizacii zadań na stanowisku kandydaci muszą dodatkowo spełniać nastepuiące wymaqania:

7. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów podlegających ocenie:

Etap I - ocena złożonych dokumentów

Etap Il - test sprawności fizycznej,

Etap III - ocena dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej

Etap IV - rozmowa kwalifikacyjna

Etap V - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

Harmonogram przebiegu procesu naboru:

Etap l:

do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 15.00 — składanie wymaganych dokumentów przez zainteresowanych,

20 luty 2024 r. - analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji osobowej, 21 luty 2024 r. do godz. 15.00 — ogłoszenie wyników I etapu.

Etap Il:

22 luty 2024 r. od godz. 8.00 do godz. 9.00 - rejestracja kandydatów,

22 luty 2024 r. od godz. 9.30 — rzut piłką lekarską (kobiety) - podciąganie na drążku (mężczyźni), 22 luty 2024 r . -bieg po kopercie,

22 luty 2024 r . -próba wydolnościowa - beep test, 23 luty 2024 r. -ogłoszenie wyników Il etapu.

Etap III:

26 luty 2024 r. — złożenie wymaganych dokumentów do rozmowy kwalifikacyjnej,

27 luty 2024 r. - analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji, 27 luty 2024 r. - ogłoszenie wyników III etapu

Etap IV:

5 marca 2024 r. od godz. 9.00 — rozmowa kwalifikacyjna,

6 marca 2024 r. do godz. 15.30 — ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Etap V: — wykonanie badań przez Podkarpacką Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych w Rzeszowie

 

Terminy oraz miejsca etapów podane w powyższym harmonogramie mogą ulec zmianie. Każda zmiana terminu zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz na stronie internetowej https://www.qov.pl/web/kmpsprzeszow/sluzba-i-praca

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

ETAP I

Ocena wymaganych dokumentów

Kandydaci składają TYLKO NIŻEJ WYMIENIONE dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Załącznik Nr 1).

2. Oświadczenie na potrzeby rekrutacji (Załącznik Nr 2).

3. Klauzula informacyina na potrzeby procesu rekrutacji do służby (Załącznik Nr 3).

4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 19 lutego 2023 r. kandydaci składają dokumenty:

osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8. 00-15. 00 lub listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach A4 opisanych imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY”.

Za datę przyjęcia dokumentów uznaje się datę wpływu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Oferty składane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Uwaqa:

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 potwierdzają spełnianie koniecznych wymagań stawianych kandydatowi.

Dokumenty określone jako: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, obowiązują wyłącznie w formie wskazanej w ogłoszeniu. Inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.

Wzory dokumentów wymienione w punktach 1, 2 i 3 dostępne są w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kmpsp-rzeszow/sluzba-i-praca

Na kserokopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe ekonomiczne tj. wymienionego w punkcie 4, należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” - data i własnoręczny podpis.

 Do pobrania

Załącznik Nr 1 Podanie o przyjęcie do służby w PSP

Załącznik​_Nr​_1​_Podanie​_o​_przyjęcie​_do​_służby​_w​_PSP.pdf 0.86MB

Załącznik​_Nr​_2​_Oświadczenie​_na​_potrzeby​_rektutacji.pdf 0.69MB

Załącznik​_Nr​_3​_Klauzula​_informacyjna.pdf 0.60MB

Załącznik​_Nr​_4​_Zaświadczenie​_udziału​_w​_działaniach​_ratowniczo​_-​_gaśniczych.pdf 1.17MB

Załącznik​_Nr​_5​_Zaświadczenie​_lekarskie.pdf 0.50MB

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij