Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Praca dla urzędnika

Opublikowano: 2024-02-08 12:41:33, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

TARNOBRZEG.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

Ogłoszenie nr 133423 / 07.02.2024

 

Starszy Specjalista

Do spraw: rejestracji wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Tarnobrzegu (O/VI/82, O/VI/83)

 

Miejsce pracy

Mielec, Żeromskiego 26; Tarnobrzeg, 1 Maja 4A

 

Wynagrodzenie zasadnicze 4250,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

sporządza i rejestruje wnioski paszportowe w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz wprowadza do tego rejestru dokumenty związane z wnioskami, po ich uprzedniej ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych wynikających ustawy o dokumentach paszportowych i przepisów wykonawczych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz orzeczeń sądów dot. zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli. Dokonuje weryfikacji przedłożonej fotografii osoby dla której ma zostać wydany paszport zgodnie z wymogami zdjęć biometrycznych. Pobiera zapisy linii papilarnych palców w celu ich zamieszczenia w elektronicznym chipie w paszporcie. Ustala indywidualnie wysokość należnej opłaty paszportowej, ocenia dokumenty uprawniające do obniżonej opłaty paszportowej oraz pobiera tę opłatę w formie bezgotówkowej i dokonuje jej rozliczenia. Występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o nadanie numeru PESEL dla osób urodzonych za granicą i ubiegających się o wydanie paszportu po raz pierwszy,

porównuje dane zawarte w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych z danymi zamieszczonymi we wniosku paszportowym oraz w dokumentacji przedkładanej przez wnioskodawcę. Podejmuje działania zmierzające do usunięcia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi we wnioskach paszportowych, a danymi w rejestrach i przedłożonych dokumentach w przypadku stwierdzenia rozbieżności,

weryfikuje odciski palców i wykonuje inne operacje związane z wydawaniem paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, wydaje dokumenty paszportowe osobom dla których zostały wystawione lub rodzicom (opiekunom prawnym, kuratorowi) małoletnich, egzekwuje dokonanie potwierdzenia odbioru dokumentów paszportowych,

udziela informacji (bezpośrednio na stanowisku lub telefonicznie) w sprawach związanych z otrzymaniem paszportu.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 0,5 roku,

Znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych i przepisów wykonawczych; kodeks rodzinny i opiekuńczy; prawo o aktach stanu cywilnego; o obywatelstwie polskim; kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

- praca w pozycji siedzącej,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

Przez pierwszych kilka miesięcy praca będzie wykonywana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4 A (pokój biurowy na parterze). Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do 10 piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o jej pozycji. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na poziomie -1. W przypadku delegacji służbowych nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Docelowe miejsce wykonywania pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze Urzędu Miasta w Mielcu, przy ul. Żeromskiego 26. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych - posiada stosowny podjazd, osoby niepełnosprawne mogą korzystać

z toalety zlokalizowanej na parterze. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego. Rozpoczęcie pracy w docelowym miejscu jej wykonywania nastąpi w ciągu kilku miesięcy.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

 

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 178671210.

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających niezbędne powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).

Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 19 lutego 2024

 

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 133423"

na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

lub przez EPUAP na adres skrytki

/PUWRzeszów/Skrytka ESP

Dokumenty należy złożyć do: 19.02.2024

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów;2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy;4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy;5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:- podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzaniaw zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Wojewody (NIK, KAS, CBA, Prokuratura, sądy),- podmioty wykonujące zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok (Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie),- podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu ePUAP, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;6) przysługuje Pani/Panu prawo do:- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,- żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne,- żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,- żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /PUW Rzeszow /SkrytkaESP lub /PUWRzeszow/skrytka3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,4) osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Do pobrania

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij