Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pracownik biurowy (pływalnia ROSiR)

Opublikowano: 2024-02-05 21:40:41, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Specjalista do spraw obsługi pływalni – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki studiów: ekonomia , zarządzanie i marketing, administracja,

posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

praktyczna znajomość ustaw: kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz innych aktów wykonawczych do tych ustaw

biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office )

prawo jazdy kat. B,

wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę,

sumienność, dokładność, rzetelność, inicjatywa,

odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Opracowywanie harmonogramów pracy pracowników i czuwanie nad ich realizacją.

Nadzorowanie ewidencji godzin nadliczbowych, dyżurów i pracy w godzinach nocnych .

Współpraca z działem kadr w ramach kontroli uprawnień pracowników.

Sporządzanie planu urlopów pracowników pływalni.

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zakresem działania oraz wewnętrzną instrukcją kancelaryjną.

Kompletowanie danych dotyczących zużycia mediów.

W czasie organizowanych przez ROSiR akcji reklamowych, własnych imprez artystycznych i sportowych, kierowanie pracami pomocniczymi.

Rozliczanie i kontrola wykonania umów związanych z usługami świadczonymi na pływalni.

Sprawne sporządzanie na komputerze pism, tabel, zestawień i analiz wg potrzeb zleconych przez przełożonego.

 

Informacja o warunkach pracy na zajmowanym stanowisku pracy:

zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego, komputerowego i posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,

praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

W miesiącu grudniu 2023 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia)

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem i datą (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia),

inne dokumenty świadczące o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia z ukończonych szkoleń, certyfikaty, referencje).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista do spraw obsługi pływalni w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A, w nieprzekraczalnym terminie do 12 luty 2024 r. do godz. 14³⁰. Dokumenty, które wpłyną do ROSiR po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ROSiR przy ul. Ks. Jałowego 23A.

 

Wymagane dokumenty, list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, rosir@rosir.pl, reprezentowany przez Dyrektora.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art.22¹ Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjne zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

cofnięcia zgody w zakresie jakim została wyrażona,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 DO POBRANIA

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij