Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik w Urzędzie Lotnictwa

Opublikowano: 2024-01-15 09:53:08, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

02-247 Warszawa Ul. Marcina Flisa 2

Ogłoszenie nr 132413 / 15.01.2024

 

Inspektor

Do spraw: ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego – mechanik z licencją na obsługę techniczną w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego, w Departamencie Techniki Lotniczej

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

ul. Szopena 38/4 35-055 Rzeszów

Ważne do 29 stycznia 2024 r.

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi proces wydawania świadectwa zdatności do lotu, poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, zezwolenia na lot oraz innych wymaganych dokumentów SP GA.

Wykonuje kontrole doraźne na płycie lotniska (RAMP), inspekcje podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), dokonuje zabezpieczeń oraz zezwalania na zwolnienie z zabezpieczenia SP-GA.

Wykonuje audyty produktów zarządzanych przez CAMO lub obsługiwanych przez AMO.

Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacyjnych podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu CAMO oraz AMO w celu zbadania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności.

Uczestniczy w procesie bieżącego nadzoru podmiotów posiadających certyfikat CAMO lub AMO, oraz podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie oceny zdatności do lotu, napraw i obsługi (PW) w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu.

Uczestniczy w analizie, opiniowaniu i aktualizacji dokumentacji CAMO, AMO, PW oraz SP GA, w celu oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza do systemu monitorowania ciągłej zdatności do lotu dane oraz dokumenty m.in. z wykonanych inspekcji oraz audytów.

Przygotowuje projekty pism wychodzących z LTT w oparciu o udzielone wskazówki naczelnika lub przewodniczącego zespołu.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

Licencja na obsługę techniczną statków powietrznych

Prawo jazdy kat. B

Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym (A2)

Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP

Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP

Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość KPA

Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców

 

Co oferujemy

Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej,

Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %),

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”),

Nagrody uznaniowe,

Możliwość rozwoju zawodowego,

Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego,

Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multi-Sport,

Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00,

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,

Miejsce do odświeżenia się.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Deklaracja dostępności:

https://www.ulc.gov.pl/pl/deklaracja-dostepnosci

 

Warunki pracy

praca w terenie,

nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

zagrożenie korupcją,

permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap - weryfikacja formalna ofert

II etap - część pisemna (testy wiedzy, j. angielskiego i kompetencji)

III etap - rozmowa rekrutacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie licencji na obsługę techniczną statków powietrznych

Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie prawa jazda kat. B lub oświadczenie w tym zakresie

Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (A2) lub oświadczenie w tym zakresie

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 29 stycznia 2024

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 132413"

na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Punkt Obsługi Klienta

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LTT-2/4a-02/2024”

 

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), lub przesłać mailem na adres rekrutacja@ulc.gov.pl

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 520 74 02

lub mailowego na adres: rekrutacja@ulc.gov.pl

 

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w związku z prowadzonym postępowaniem.6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Do pobrania

 
Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij