Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik w sądzie - oferta pracy

Opublikowano: 2024-01-08 09:06:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

KD.110.1.2024

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2024 r.

dotyczące konkursu na staż urzędniczy docelowo na stanowisko inspektora ds. obronnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

I. Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3.

II. Oznaczenie konkursu: Konkurs na staż urzędniczy docelowo na stanowisko inspektora ds. obronnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie – nr KD.110.1.2024

III. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 stanowisko (0,5 etatu)

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. organizowanie, koordynowanie i bezpośrednie wykonywanie zadań o charakterze obronnym i obrony cywilnej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oraz nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych,

2. wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych, w szczególności:

 opracowywanie wytycznych w sprawie realizacji zadań obronnych oraz określanie zadań i trybu ich wykonania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

 sporządzanie programów szkolenia obronnego,

 opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów szkolenia obronnego w okręgu,

 przygotowywanie analiz i informacji oraz składanie jednostkom nadrzędnym sprawozdań z realizacji zadań obronnych,

 realizowanie przedsięwzięć związanych z reklamowaniem pracowników z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;

 składanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie informacji o stanie realizacji zadań obronnych;

3. realizowanie niektórych zadań zarządzania kryzysowego, w tym wykonywanie i aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego,

4. opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego Sądu na czas wojny,

5. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru,

6. organizacja i utrzymywanie w gotowości do uruchomienia zespołu stałego dyżuru,

7. szkolenie obsady stałego dyżuru,

8. uczestnictwo w szkoleniach obronnych,

9. współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1. pełna zdolność do czynności prawnych,

2. nieposzlakowana opinia,

3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4. brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

5. wykształcenie wyższe,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7. znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera,

8. znajomość przepisów:

 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze zm.),

 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2632 ze zm.),

 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2022 r., poz. 2065),

 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. z 2022 r., poz. 875),

 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 756 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

4. terminowość i sumienności w wykonywaniu obowiązków służbowych,

5. mile widziane:

 aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych, co najmniej, klauzulą „poufne”, (w razie braku takiego dokumentu – kandydat będzie poproszony o wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu przewidzianemu w ustawie o ochronie informacji niejawnych, które obejmuje wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego – /załącznika nr 1 do ww. ustawy/),

 aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w razie braku takiego dokumentu – kandydat będzie podlegał szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przewidzianemu w ustawie o ochronie informacji niejawnych),

 dokumenty potwierdzające staż pracy na stanowiskach związanych z obronnością,

 znajomość przepisów ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (D. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.).

VI. Wykaz dokumentów:

1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z zaznaczeniem numeru konkursu wraz z danymi kontaktowymi (np. adres e-mail, numer telefonu),

2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,

3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie RODO,

8. oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Wszystkie składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe (zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach, certyfikaty, itp.).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na konkurs organizowany na podstawie ogłoszenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie nr KD.110.1.2024” - drogą pocztową - koperty adresowane do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie (decyduje data stempla pocztowego) bądź osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w Biurze Podawczym.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400).

Kandydaci będą poddani trzyetapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zgodnie z w/w rozporządzeniem.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 23.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, e-mail dyrektor@rzeszow.so.gov.pl. tel. 17 875 62 86.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Pl. Śreniawitów 3,

35-959 Rzeszów; adres e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl, tel. 17 875 62 24

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO,

 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U.2018.577),

 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2023.1465),

 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400).

Podanie danych w zakresie określonym w w/w aktach prawnych jest obowiązkowe – niepodanie danych skutkuje niedopuszczeniem do konkursu.

Podanie dodatkowych danych osobowych, tj. wykraczających poza zakres danych osobowych wymienionych w w/w aktach prawnych, jest w pełni dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które na podstawie zawartych umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Lista kandydatów (obejmująca imię i nazwisko) dopuszczonych do drugiego etapu dostępna będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu (Biuletyn Informacji Publicznej), podobnie wynik konkursu, ze wskazaniem w szczególności imienia i nazwiska kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia. Analogiczne dane zawiera rezerwowa lista kandydatów, jeśli zostanie sporządzona. W związku z obowiązkiem opublikowania przez Sąd list kandydatów w sposób opisany powyżej, krąg odbiorców danych będzie nieograniczony.

Kandydat ma prawo do:

 dostępu do treści swoich danych osobowych,

 sprostowania swoich danych osobowych,

 usunięcia swoich danych osobowych,

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 przenoszenia danych,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe kandydatów, zgromadzone celem udokumentowania przebiegu rekrutacji, będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020.164 ze zm.), przez okres 5 lat.

 

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, dane osobowe zawarte w dokumentacji przedstawionej przez kandydatów, którzy nie zostali zrekrutowani, będą przechowywane przez okres 14 dni, zaś w przypadku osób, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnych przyszłych rekrutacji – wynikających z umieszczenia kandydata na liście rezerwowej – okres przetwarzania danych osobowych będzie wydłużony do 1 roku, po czym dane zostaną trwale usunięte.

W przypadku, gdy kandydat zostanie zatrudniony, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne, tj. zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020.164 ze zm.).

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgromadzone dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. Informacje inne

Informacje dot. zakwalifikowania kandydata do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzania zamieszczane będą na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

www.rzeszow.so.gov.pl, w zakładce oferty pracy.

Na w/w stronie zamieszczone są również wzory dokumentów, o których mowa w pkt VI 4-8.

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko i nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia na liście rezerwowej – mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3, II piętro, pok. 244-245.

Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie zakreślonego terminu.

Do pobrania 

Oświadczenie - pkt 4

Oświadczenie - pkt 5

Oświadczenie - pkt 6

Oświadczenie - pkt 7

Oświadczenie - pkt 8

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij