Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Pracownik sekretariatu

Opublikowano: 2023-12-15 15:49:39, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ORA-K.2110.123.2023

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora I w Wydziale Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,

- praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,

- praktyczna znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera, w tym Microsoft Office (Word, Excel),

- odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dokładność,

umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji Wydziału w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją,

- rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją i procedurami wewnętrznymi,

- zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentów i przepływu informacji,

- koordynowanie zadań i prac związanych z wdrożonym systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz wykonywanie działań związanych z dalszym rozwojem systemu,

- obsługa organizacyjno – administracyjna Dyrektora Wydziału oraz Kierowników Referatów,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego,

- obsługa interesantów,

- przygotowywanie do wysyłki dokumentów i przekazywanie ich do Oddziału Zarządzania Dokumentacją w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym,

- sporządzanie list obecności, planu urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału, ewidencjonowanie książek wyjść,

- prowadzenie elektronicznego kalendarza spotkań Wydziału,

- zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe, prasę i inne akcesoria biurowe,

- realizowanie zadań z zakresu obsługi administracyjno – technicznej Wydziału, w tym:

zgłaszanie awarii itp.,

- redagowanie pism urzędowych z zakresu organizacyjno – kadrowego Wydziału,

- współpracowanie z Sekretariatami Prezydenta Miasta, Wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu

biurowego oraz komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora I w Wydziale Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1,

35 - 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,

35-064 Rzeszów,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub

pisemnie na adres administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na

podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych

osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta

lub tablicy ogłoszeń.

5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć

w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Do pobrania 

Załączniki:

 Kwestionariusz (181,83 kB)

 Oświadczenie (126,30 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij