Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Praca w Biurze Gospodarki Mieniem

Opublikowano: 2023-12-13 19:51:03, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

BGM-I.111.3.2023

Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Oddziale Zamówień Publicznych

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie,

3) kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

2) umiejętność praktycznej obsługi pakietu MS Office /Word, Excel/.

3) umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, sumienność, komunikatywność.

3. Wymiar czasu pracy:

pełny etat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowywanie postępowań zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- wypełnianie obowiązków członka komisji przetargowej,

- prowadzenie postępowań zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 zł,

- udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie prowadzonych spraw,

- przygotowywanie planu zamówień publicznych /planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/ rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

Zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego oraz narzędzi informatycznych.

Praca w budynku Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa (budynek piętrowy bez windy).

6. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) Curriculum Vitae (życiorys),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia związanego z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6) oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) w przypadku podania z inicjatywy kandydata danych osobowych innych, niż wymienione w art. 221 Kodeksu pracy i ustawie o pracownikach samorządowych (dane niewymagane w ogłoszeniu o naborze) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dodatkowo, które nie są wymagane w ogłoszeniu, zawartych w ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”.

Oświadczenia, list motywacyjny oraz CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

8. Informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w terminie do 18 grudnia 2023 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Zamówień Publicznych Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r.” bezpośrednio w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, 35 – 002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 3 w sekretariacie biura - pokój nr 22 (II piętro) lub za pośrednictwem poczty.

Decyduje data wpływu dokumentów do biura. Aplikacje, które wpłyną do biura po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

( http://bip.erzeszow.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa przy Pl. Ofiar Getta 3.

10. Zastrzega się możliwość odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niewybrania żadnego kandydata.

11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja.2016 r.) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3, 35- 002 Rzeszów,

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru;

4) W przypadku tzw. danych zwykłych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych. W przypadku skorzystania z pierwszeństwa zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jeśli znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych. W przypadku oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Dane dodatkowe, podane dobrowolnie, które nie były wymagane w ogłoszeniu o naborze, przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w dowolnej chwili wycofać;

5) Dane osoby, zatrudnionej w wyniku przeprowadzenia naboru będą przechowywane przez okres realizacji umowy o pracę oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego zakończenia zatrudnienia;

6) Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3

miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, tj. od dnia zatrudnienia kandydata

wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty) lub od dnia opublikowania

informacji o wyniku naboru ( w przypadku niewyłonienia kandydata). Dotyczy to

również ofert, nie spełniających wymagań formalnych oraz tych, które wpłynęły do

biura po upływie wyznaczonego terminu składania dokumentów. Po upływie tego

terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;

7) W przypadku kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali

się do kolejnego etapu naboru, dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz

adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego przechowywane będą

w dokumentacji z przeprowadzonego naboru z uwzględnieniem okresów

przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym

przepisach archiwalnych, tj. przez okres lat 5;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich

danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, ich sprostowania na zasadach art. 16

RODO, żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach art. 18 RODO, a także

prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody w stosunku do przetwarzania

danych osobowych dokonywanego na jej podstawie; cofnięcie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej

cofnięciem;

przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych – na zasadach

art. 17 RODO;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych;

10) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221

Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych

danych jest dobrowolne;

11) Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w

zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na

tablicy ogłoszeń w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.

 

 Do pobrania

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij