Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Praca w Urzędzie Statystycznym

Opublikowano: 2023-12-04 16:26:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

TARNOBRZEG.

 

Osoba na tym stanowisku:

Przeprowadza kontrolę merytoryczną i logiczną danych źródłowych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej oraz monitoruje kompletność danych wpływających do Urzędu,

Pozyskuje dane źródłowe z wykorzystaniem kanałów CAII, CATI, CAPI i przetwarza je w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach,

Przeprowadza rolnicze badania ankietowe w charakterze ankietera uzupełniającego.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Rzetelność,

 

Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

Poszukiwanie informacji,

Współpraca,

Komunikacja interpersonalna i pisemna,

Orientacja na klienta/interesanta,

Myślenie analityczne,

Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,

Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,

Znajomość zagadnień związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną,

Umiejętność obsługi komputera (MS Office),

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe techniczne

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji

Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym- A2,

Co oferujemy

Stabilna praca ,

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Stałe wynagrodzenie,

Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

Możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy,

Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu (praca zdalna),

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Dofinansowanie do zakupu okularów,

Możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

Praca biurowa,

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Praca przy monitorze ekranowym,

Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

Użytkowanie sprzętu biurowego,

Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind,

Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie oraz do podania numeru telefonu lub adresu e-mail co ułatwiłoby kontakt z Państwem,

Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane,

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W ofercie należy podać numer ogłoszenia na które składana jest oferta,

Złożone dokumenty będą zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów,

Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych,

W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych,

Wzory oświadczeń są zamieszczone na stronie internetowej KPRM oraz BIP Urzędu,

Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można odebrać je w Urzędzie,

Oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów złożonych podczas naboru, powinny być dostarczone w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (do wglądu),

Ogłoszenie jest opublikowane w KPRM oraz BIP Urzędu, nie ponosimy

 

Dokumenty niezbędne:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj

do 6 grudnia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub 
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 130311"
na adres:
 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
 
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane również w formie elektronicznej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
17 8535210 wewn. 304 lub 305
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w służbie cywilnej

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że:

 •  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl lub numerem telefonu 178535210, wewn. 304;
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisach prawa[1] przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
 •   Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji w formie zdalnej mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Urzędu lub osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:

         - dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii,

         - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

         - żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

         - żądania usunięcia danych osobowych,

         - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

         - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z                    Pani/Pana szczególną sytuacją,

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3 może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji oraz załączonych do niej dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) i art. 26 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Przeprowadza kontrolę merytoryczną i logiczną danych źródłowych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej oraz monitoruje kompletność danych wpływających do Urzędu,
 • Pozyskuje dane źródłowe z wykorzystaniem kanałów CAII, CATI, CAPI i przetwarza je w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach,
 • Przeprowadza rolnicze badania ankietowe w charakterze ankietera uzupełniającego.
Kogo poszukujemy
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Poszukiwanie informacji,
 • Współpraca,
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Myślenie analityczne,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość zagadnień związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym- A2,
Co oferujemy
 
 • Stabilna praca ,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie,
 • Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Możliwość dokształcania się i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu (praca zdalna),
 •  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów,
 • Możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind,
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Dodatkowe informacje
 
 • Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie oraz do podania numeru telefonu lub adresu e-mail co ułatwiłoby kontakt z Państwem,
 • Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane,
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W ofercie należy podać numer ogłoszenia na które składana jest oferta,
 • Złożone dokumenty będą zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
 • Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,
 • Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów,
 • Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych,
 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych,
 • Wzory oświadczeń są zamieszczone na stronie internetowej KPRM oraz BIP Urzędu,
 • Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można odebrać je w Urzędzie,
 • Oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów złożonych podczas naboru, powinny być dostarczone  w dniu rozmowy kwalifikacyjnej (do  wglądu),
 • Ogłoszenie jest opublikowane w KPRM oraz BIP Urzędu, nie ponosimy

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij