Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Urzędnik w Inspekcji Transportu

Opublikowano: 2023-09-20 16:03:29, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Urzędnik w ZUS-ie

 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94

Ogłoszenie nr 127379 / 20.09.2023

 

Referendarz

Do spraw: postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowo-Wschodnia

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Osoba na tym stanowisku:

Prowadzi czynności w sprawach o wykroczenia zarejestrowane w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz ujawnione w ramach kontroli drogowej;

Obsługuje interesantów i udziela informacji w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, przyjmuje oświadczenia i wyjaśnia kwestie formalne;

Kieruje wnioski o ukaranie, reprezentuje Głównego Inspektora jako oskarżyciela publicznego w postępowaniach sądowych;

Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych;

Przygotowuje projekty pism związanych z działalnością delegatury.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Znajomość przepisów: ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa Kodeks wykroczeń, ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o transporcie drogowym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi;

Umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office (Word, Excel, POWER POINT);

Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na rezultaty, komunikatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej;

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze;

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia;

Prawo jazdy kat. B;

Znajomość języka obcego krajów UE lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Co oferujemy

stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;

regularnie wypłacane wynagrodzenie;

dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;

dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;

nagrody – w zależności od wyników pracy;

różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;

możliwość rozwoju zawodowego;

wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

pakiet socjalny, w tym: Medicover Sport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

 

 

 

Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:

 

kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.

 

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gitd/dokumenty-do-pobrania.

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Pracuj z nami: https://www.gov.pl/web/gitd/kariera

 

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

 

Adres siedziby Delegatury południowo-wschodniej:

ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

weryfikacja wiedzy/umiejętności,

rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzana w formule stacjonarnej.

 

Dokumenty niezbędne

CV

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I lub II stopnia;

Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

 

Aplikuj do 2 października 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE rekrutacja@gitd.gov.pl

lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 

Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.157.2023

 

Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

 

UWAGA!

Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 220 4484

lub mailowego na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

 

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE https://www.gov.pl/web/gitd/kariera

Dokumenty należy złożyć do: 02.10.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Wybierz studia w WSPiA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gitd/ochrona-danych-osobowych

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij