Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Pracownik administracyjny

Opublikowano: 2023-09-18 21:31:16, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

DĘBICA.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

39-200 Dębica ul. Parkowa 2

Ogłoszenie nr 127116 / 14.09.2023

Inspektor stanowisko ds. Administracyjnych

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony (np. projektu)

 

Osoba na tym stanowisku:

kompleksowo obsługuje Inspektorat (przyjmowanie interesantów, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa poczty ePUAP)

prowadzi rejestry określone w instrukcji kancelaryjnej i ustawie – Prawo budowlane,

prowadzi sprawozdawczość PINB

przyjmuje i weryfikuje zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych i inne wnioski

opracowuje zaświadczenia i inne pisma

prowadzi składnicę akt

gospodaruje sprzętem,

współpracuje z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA i PB

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe budownictwo, geodezja, geologia, administracja,

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok Doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu (biura) i obsłudze stron w ramach umowy o pracę. Stażu nie należy wliczać do doświadczenia zawodowego gdyż jest to nabywanie umiejętności.

znajomość organizacji i zasad funkcjonowania nadzoru budowlanego

znajomość ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych, Kpa

umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Office, systemu informatycznego i urządzeń biurowych, obsługa poczty elektronicznej

umiejętność działania w sytuacjach stresowych

prawo jazdy kat. B

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195). Wymaganie dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

Staż pracy co najmniej 6 miesięcy w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego

 

Co oferujemy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie Inspektoratu w Dębicy. Możliwa również jest praca poza siedzibą (kontrole, oględziny w terenie, dostarczanie dokumentów). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu bez godzin nadliczbowych. Miejsce pracy mieści się na parterze budynku, wejście z poziomu terenu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: urządzenia biurowe, pomiarowe, samochód służbowy w godzinach pracy.

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od:

2023-10-02

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie dotyczące pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 25 września 2023

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 127116"

na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

ul. Parkowa 2

39-200 Dębica

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: biuro@pinbdebica.pl

Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica

Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor.odo@onet.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane