Powiat Rzeszowski

Urzędnik w Urzędzie Skarbowym – oferta pracy

Opublikowano: 2023-08-22 21:43:20, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Miejsce pracy

I US w Rzeszowie ul. Podwisłocze 42

Ogłoszenie nr 125742 / 18.08.2023

 

Starszy Referent

Do spraw: wierzycielskich w zakresie działań przedegzekucyjnych i monitorujących w Dziale Spraw Wierzycielskich

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 4834,00 zł brutto

 

Osoba na tym stanowisku:

Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne

Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia

Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji

Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do innych komórek organizacyjnych

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej

Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, oraz o podatku od towarów i usług

Znajomość przepisów kodeksu cywilnego

Umiejętność stosowania prawa w praktyce

Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych

Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie mniej niż 4834,00 zł brutto

dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

nagrody jubileuszowe

ruchomy czas pracy

pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, dopłatę do biletów na imprezy kulturalne i sportowe

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z klientami urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Lokalizacja w 4-kondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Dodatkowe informacje

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Życiorys (CV) i list motywacyjny podpisz własnoręcznie, czytelnie – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Oświadczenia podpisz własnoręcznie, czytelnie i zwróć uwagę, aby ich treść była identyczna z treścią wskazaną w ogłoszeniu – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Skorzystaj ze wzorów do pobrania dostępnych poniżej lub na stronie www.podkarpackie.kas.gov.pl.

W ofercie podaj numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko na które aplikujesz.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo lub telefonicznie.

Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która jest dostępna na stronie internetowej www.podkarpackie.kas.gov.pl.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (17) 85 03 633.

Zwróć uwagę, że członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, w szczególności pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,

II etap: Pisemny test wiedzy,

III etap: Rozmowa kwalifikacyjna (zastrzegamy możliwość przeprowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych – online).

 

Zima 2023/2023 - Egipt, Sri Lanka z wylotem z Rzeszowa

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Aplikuj do 23 sierpnia 2023

 

Aplikuj elektronicznie

lub w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 125742"

na adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

 

Ofertę możesz złożyć:

- w siedzibie Izby pod wskazanym wyżej adresem,

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,

- drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP lub za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu AppManager.

 

Przesłanie oferty na adres e-mail nie stanowi skutecznego złożenia oferty

 

Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2023

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA IAS W RZESZOWIE DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

 

1. Administrator danych i kontakt do niego:

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.rzeszow@mf.gov.pl.

 

3. Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

 

4. Informacje o odbiorcach danych:

informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

5. Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Administrator danych ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 

6. Uprawnienia:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do usunięcia danych osobowych

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej;

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Podstawa prawna przetwarzania danych:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) art. 221 Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawy z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

8. Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawie o służbie cywilnej jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w każdym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

9. Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Wzory oświadczeń
 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij